WHO: Finland tacklar övervikt bland barn

Foto av Seinäjoki hälsocenter

Foto av Seinäjoki hälsocenter

26.2.2015 – Sex år sedan var nästan var femte femåring överviktig eller allvarligt överviktig i den finska staden Seinäjoki. Inte alla skolor eller daghem erbjöd tillräckligt hälsosam mat eller tillräckligt med fysisk aktivitet.

Men sedan dess har mycket förändrats. Kommunens hälsodepartement har arbetat tillsammans med dagvårds-, fritids-, livsmedels- och stadsplaneringsdepartementet för att se till att varje daghem och skola erbjuder tjänster med samma kvalitet. Och resultatet lät inte vänta på sig: antalet överviktiga femåringar har halverats.

Men resultaten skedde inte över natt. Det tog sin tid för de olika departementen att inse hur mycket de alla påverkar hälsa, och den roll varje departement måste spela för att främja en hälsosammare miljö för barnen.

Flickr Robyn Lee / Creative CommonsSkolornas lekplatser förbättrades, fysiska aktiviteterna ökades, sockerfyllda mellanmål eliminerades och skolluncherna sågs över. Hälsodepartementet initierade omfattande, årliga hälsokontroller i skolan, som dessutom inbegrep informationstillfällen för föräldrar gällande hälsosammare matvanor.

Världshälsoorganisationen WHO hyllar nu den finska framgången.

”Det är inte bara programmet som uppnått goda resultat. Jag är stolt över det, men det är familjerna själva som arbetat hårt för att förändra sin livsstil”, konstaterar Oili Ylihärsilä, direktör för hälsofrämjande på Seinäjokis hälsostation. ”Föräldrar är nu klokare gällande både bättre kosthållning och fysisk aktivitet. ”

Största delen av de faktorer som påverkar barns och ungdomars hälsa ligger utanför hälsosektorns räckvidd. Detta insåg Finland, konstaterar WHO, och landet startade en ”Health in All Policies” –approach i sin hälsovårdslagstiftning. Denna styr städer, som Seinäjoki, mot att inkorporera hälsoaspekten på alla nivåer av beslutsfattandet.

Eftersom ohälsosamma matvanor, bristande tillgång på hälsosam mat och brist på fysisk aktivitet förblir de avgörande faktorerna för Finlands överviktsepidemi, använder sig landet i ökande grad av skolorna för att förbättra barnens hälsa.
Och som ett resultat av samarbete och övergripande reformer har övervikt bland barn börjat stabiliseras runtom i landet. Enligt WHO visar det finska exemplet tydligt att då olika samhälssektorer ser över sin roll i hälsopusslet, kan samarbete och ansträngningar leda till konkreta, märkbara framsteg.

”Även om det i början var svårt att sammanlänka de olika parterna, uppnådde vi vårt mål eftersom vi samarbetade”, säger Ylihärsilä. ”Vårt program är nu stadsomfattande och ett verkligt exempel för andra kommuner runtom i landet.”

UNRIC:s relaterade länkar:

WHO:s kommission för utrotande av övervikt bland barn
Frågor och svar kring barns övervikt