A-Ö Webbindex

1 av 5 fiskar fångas under radarn

Enligt uppskattningar kommer 1 av 5 fiskar som fångas i världen från illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske. Denna verksamhet är ansvarig för en ekonomisk förlust som omfattar 11–26 miljoner ton fisk varje år.

Som jämförelse kan noteras att den totala fiskfångsten i Norge uppgick till 2,5 miljoner ton år 2021. Den 5 juni är den internationella dagen för kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske.

Den olagliga fiskeindustrin beräknas ha ett ekonomiskt värde på 10–23 miljarder Amerikanska dollar, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

I en värld av växande befolkning och ihållande hunger har fisk dykt upp som en viktig handelsvara för att uppnå livsmedelssäkerhet. Det internationella samfundets ansträngningar för att säkerställa fiskets hållbarhet äventyras allvarligt av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

För att minska denna inverkan uppmanar mål 4, 14 i de globala målen, som antogs 2015 av FN:s generalförsamling, specifikt det internationella samfundet att ”effektivt reglera skörden och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och destruktiva fiskemetoder” fram till 2020.

Detta har visat sig vara lättare sagt än gjort, för att nå detta ambitiösa mål krävs kraftfulla insatser för att öka medvetenheten och för att uppmärksamma allmänheten på de negativa effekterna av illegalt, orapporterat och oreglerat fiske, en verksamhet där FAO har varit aktivt engagerat.

För att främja långsiktigt bevarande och hållbar användning av fiskeresurserna antog FAO-konferensen 1995 FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske. Koden är frivillig och fastställer principer och internationella beteendestandarder för ansvarsfull praxis i syfte att säkerställa ett effektivt bevarande, förvaltning och utveckling av levande akvatiska resurser, med vederbörlig respekt för ekosystemet och den biologiska mångfalden.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19