75 sätt som FN gör skillnad: Främjar kvinnors hälsa och livskvalitet 26/75

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN gör skillnad på:

Kvinnor och män har olika hälsobehov, men har samma rätt till att slippa leva med hälsoproblem. Tyvärr är det många kvinnor och flickor som inte har tillgång till likvärdig hälsovård på grund av systematisk könsdiskriminering så som färre ekonomiska resurser och minskad rörelsefrihet.

UN Women är en av FN:s underorganisationer, och har som mål att främja jämställdhet och respekt för kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. UN Women är språkrör för kvinnor och flickor över hela världen, och organisationen önskar att påskynda processen till att uppnå jämställdhet för alla kvinnor och flickor världen över.

UN Women hjälper länder att införa globala standarder för jämställdhet mellan könen, och utvecklar samarbeten med länders myndigheter och det civila samhället för att upprätta lagar, politiska åtgärder, program och tjänster som är nödvändiga för att uppnå dessa standarder. Organisationen stöttar kvinnors lika deltagande i alla delar av samhället och fokuserar särskilt på att öka kvinnors deltagande i beslutsfattande; eliminera våld mot kvinnor; engagera kvinnor i freds- och säkerhetsfrågor; stärka kvinnors ekonomiska roll; och att jämställdheten är central i ländernas utvecklings- och budgetplaner.

UN Women främjar kvinnors hälsa och livskvalitet genom att samarbeta med nationella myndigheter för att förbättra hälsovården för kvinnor och flickor som är utsatta för våld. De stödjer också icke-statliga partners där statliga tjänster inte sträcker sig.

FN arbetar för att avskaffa alla traditioner som sätter kvinnor och flickors liv i fara. Ett exempel är barnäktenskap. FN stöttar också alla åtgärder för att avskaffa diskriminerande lagar som hindrar kvinnors tillgång till sexuella och reproduktiva hälsotjänster.