Generalsekreterarens budskap på folkmordskonventionens 60-årsdag.

9 december 2008

För sextio år sedan i dag antog FN:s generalförsamling folkmordskonventionen om förhindrande och bestraffning av brottet folkmord.  Konventionen uppstod som direkt påföljd av förintelsen under andra världskriget och har sedan dess fungerat som FN:s riktlinje för att förhindra att likadana fasor kan inträffa igen.

Konventionen förbinder undertecknarna att förhindra och bestraffa brottet folkmord och att straffa dem som dödar eller begår andra grova brott med syfte att, ”helt eller delvis, förinta en nationell. etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp”.

FN:s arbete att förhindra folkmord omfattar en rad olika åtgärder. Vi främjar de mänskliga rättigheterna, lag och rättvisa och alla människors lika värde. FN hjälper medlemsländerna bygga demokratiska institutioner och lösa konflikter med fredliga medel. Vi har etablerat ett kontor som arbetar för att förhindra folkmord och år 2005 enades medlemsländerna om en global norm ” skyldigheten att skydda – the responsibility to protect” som har som mål att hindra ledare att använda suveränitet för att gömma övergrepp.

FN arbetar också för att förbrytarna skall ställas inför rätta. Folkmord som brott finns med i stadgan för de internationella krigstribunalerna för Rwanda och forna Jugoslavien, samt för den internationella brottsmålsdomstolen. Rättvisa är inte bara ett av våra mål, det är också ett verktyg för att förhindra brott.

Trots alla åtgärder har vi sett fruktansvärda kränkningar av den mänskliga värdigheten och alltför ofta har de internationella reaktionerna varit otillräckliga. Folkmord är inte en historisk sak, det är fortfarande ett reellt och allvarligt hot. Uppmärksamhet för vad som pågår och viljan att reagera är lika viktiga som tidigare.

På denna 60-årsdag uppmanar jag alla länder som inte undertecknat konventionen att göra det. Jag uppmanar alla stater att implementera konventionen, och att stöda vårt arbete att förhindra folkmord och allvarliga människorättskränkningar som kan leda till folkmord. Det är vårt gemensamma och vårt individuella ansvar att förhindra folkmord. Vi måste göra allt vi kan för att se till att våra barn kan leva utan rädsla för att dödas på grund av att de hör till en etnisk, nationell, religiös eller rasmässigt bestämd grupp.