FAO: 925 miljoner lider av kronisk hunger i världen

Trots framsteg är hungersituationen ”oacceptabel”

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) säger idag att antalet hungrande i världen fortfarande ligger på en oacceptabelt hög nivå, trots att antalet den senaste tiden sjunkit till under en miljard människor.

De nya beräkningarna visar att 925 miljoner människor kommer att lida av kronisk hunger i år, vilket är 98 miljoner människor färre jämfört med de 1,023 miljarder under 2009.

”Men då ett barn dör var sjätte sekund på grund av undernäringsrelaterade problem är hungersituationen fortfarande världens största tragedi och skandal”, säger FAO:s generaldirektör Jaques Diouf. ”Detta är helt oacceptabelt”.

Svårt att uppnå millenniemålen

Det första millenniemålet handlar om att eliminera världens fattigdom och hunger. Diouf varnar för att det fortsatt höga antalet hungrande människor ”gör att det är extremt svårt att uppnå inte bara det första millenniemålet (MDG) utan även de resterande sju millenniemålen”.

”Risken är mycket stor att de internationella hungermålen inte nås” tillägger Diouf och framhåller vidare att den senaste tidens uppgång av livsmedelspriserna riskerar att försvåra för en fortsatt minskning av antalet hungrande i världen.

”Kraftfulla och snabba åtgärder av både enskilda stater och genom internationellt samarbete har visat sig effektiva i att bromsa ökningen av antalet människor som lider av hunger”, säger WFP:s verkställande direktör Josette Sheeran. ”Det betyder inte att vi kan slappna av. Vi måste hålla hungern borta för att säkerställa stabilitet och för att skydda liv och värdighet”.

Hungerrapport

De nya hungersiffrorna går att hitta i den årliga hungerrapporten ”The State of Food Insecurity in the World” (SOFI), vilken publiceras i oktober och är ett samarbete mellan FAO och WFP. Offentliggörandet av de nya hungersiffrorna sker inför FN:s Millenniemålstoppmöte i New York (20-22 september), ett möte som sammankallats för att skynda på uppfyllandet av millenniemålen.

I maj lanserade Diouf kampanjen ’1billionhungry’ för att sätta press på världens ledare att vidta åtgärder för att eliminera hungern. Mer än 700 000 människor har redan skrivit på namninsamlingen online för att uppmana beslutsfattare att göra kampen mot hungern till sin högsta prioritet.

Yukiko Omura, vice president för IFAD, säger: ”de hungrande i världen är inte bara siffror, de är människor. Fattiga kvinnor och män kämpar för sina barns uppväxt och för att ge dem ett bättre liv samtidigt som ungdomar försöker skapa sig en framtid. Det är uppseendeväckande att majoriteten av de hungrande bor på landsbygden i utvecklingsländerna, där man helt eller delvis lever som jordbrukare. Över 70 procent av världens fattigaste, de som lever på mindre än en USD per dag, lever på landsbygden.

Ekonomisk tillväxt, lägre priser

Det minskande antalet hungrande människor under 2010 är främst ett resultat av att den ekonomiska tillväxten förväntas öka i år, särskilt i utvecklingsländerna. Samtidigt som livsmedelspriser har sjunkit sedan mitten av 2008. Den senaste tidens ökade livsmedelspriser kan emellertid, om ökningen fortsätter, vara ett hinder för en ytterligare minskning i antalet hungrande.

År 2000 antog FN åtta millenniemål, där det första milleniemålet handlar om att halvera andelen människor som lider av hunger från 20 procent till 10 procent fram till 2015. När fem år återstår uppgår andelen idag till 16 procent.

Redan dessförinnan, 1996, sattes under Världstoppmötet om hunger målet att halvera antalet människor som lider av hunger från omkring 800 miljoner 1990 till cirka 400 miljoner till år 2015. För att uppnå detta mål krävs det att antalet hungrande minskar med över 500 miljoner under de kommande fem åren.

Strukturellt problem

FAO påpekar att det faktum att antalet undernärda i världen historiskt sett fortsatt öka, även under perioder av hög ekonomisk tillväxt och låga livsmedelspriser, tyder på att hungersituationen är ett strukturellt problem. FAO tillägger att det därför är tydligt att ekonomisk tillväxt inte kommer att vara tillräckligt för att eliminera hungern inom en rimlig tid. Men ”framgångshistorier finns i såväl Afrika som Asien och Latinamerika” noterar Diouf. De goda exemplen måste spridas.

På global nivå innebär de nya hungersiffrorna för 2010 en minskning med 9,6 procent jämfört med 2009 års nivå. Minskningen av antalet hungrande har främst skett i Asien där 80 miljoner färre människor förväntas gå hungriga i år. I Afrika söder om Sahara är minskningen mycket mindre – cirka 12 miljoner – och var tredje person fortsätter att lida av undernäring.

Viktiga slutsatser

Andra viktiga slutsatser i rapporten:

– Två tredjedelar av världens undernärda lever i endast sju länder – Bangladesh, Kina, Kongo-Kinshasa, Etiopien, Indien, Indonesien och Pakistan. Över 40 procent av dessa lever i Indien och Kina.

– Asien och Stilla havsområdet är den region där flest människor lider av undernäring: 578 miljoner.

– Andelen undernärda människor är fortfarande störst i Afrika söder om Sahara, där 239 miljoner människor eller 30% av befolkningen år 2010 går hungriga.

– Framstegen varierar kraftigt mellan länder. Från och med 2005-2007 (vilket är den senaste perioden då fullständiga data finns tillgängliga) hade Republiken Kongo, Ghana, Mali och Nigeria redan uppnått det första millenniemålet, medan Etiopien och andra länder närmade sig målet. Samtidigt steg andelen undernärda i Kongo-Kinshasa till 69 procent.

– I Asien har Armenien, Myanmar och Vietnam redan uppnått första millenniemålet och Kina var nära att uppnå det.

– I Latinamerika och Västindien har Guyana, Jamaica och Nicaragua redan uppnått första millenniemålet medan Brasilien är nära att uppfylla målet.

Källa: FAO Norden