FN-rapport: fler insatser behövs inom bistånd, handel och skuld för att nå millenniemålen

Förenta Nationerna varnar idag för risken att millenniemålen inte nås på grund av att löften om att minska fattigdomen och höja levnadsstandarden inte uppfylls. Nästa vecka samlas världens ledare till ett toppmöte för att skynda på utvecklingen för att nå millenniemålen, åtta mätbara mål för minskad fattigdom som skall vara uppnådda år 2015. Enligt en ny FN-rapport “The Global Partnership for Development at a Critical Juncture”, finns det allvarliga gap mellan löften och förvekligande då det återstår fem år till dess att målen ska vara uppnådda.

Trots att mängden bistånd aldrig varit större och nådde 210 miljarder dollar år 2009, är en av de mest angelägna frågorna i rapporten det årliga underskott på 20 miljarder dollar som G8 mötet i Gleneagles enades om för fem år sedan. 

Vid Gleneagles mötet gav G8 länderna ett löfte om att öka sitt globala utvecklingsbistånd med 50 miljarder dollar samt att fördubbla biståndet till Afrika med 25 miljarder dollar före år 2010. Gapet mellan löftet och förvekligat bistånd enbart till Afrika är just nu 16 miljarder dollar.

Trots att utvecklingsbiståndet väntas stiga till 216 miljarder dollar år 2010 är det inte tillräckligt för att målet skall nås, vilket innebär att löftena från Gleneagles sannolikt inte kommer att uppfyllas före slutet av året då målet skulle vara uppnått. Rapporten uppmanar internationella givare att åter förbinda sig vid FN målet om att använda 0.7 procent av BNP till bistånd. Detta mål kunde nås år 2015 genom årliga ökningar på 35 miljarder dollar under de kommande fem åren, vilket skulle innebära att det globala utvecklingsbiståndet når en nivå på omkring 300 miljarder dollar år 2015.

Trots att insynen i biståndsverksamheten har förbättrats, konstaterar rapporten att fler åtgärder behövs för att förbättra ömsesidig ansvarsskyldighet och därmed biståndets effektivitet.

FN-rapporten lyfter även fram den allt viktigare roll som icke-traditionella bidragsgivare spelar för att främja millenniemålen i utvecklingsländer. Regeringar i utveckling – och övergångsekonomier rapporterade omkring 9,6 miljarder dollar i utvecklingsbistånd år 2008. Detta omfattade ekonomiskt samarbete och handel, utveckling av innovativa finansieringskällor och samarbete för att bekämpa korruption och skatteflykt.

 “Enorma framsteg har gjorts för att stärka [internationella] partnerskap”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Men med slutdatumet 2015 i nära antågande, återstår det mycket arbete.”

Läs mera om millenniemålen här.

Rapporten har producerats av Generalsekreterarens särskilt tillsatta arbetsgrupp(MDG Gap Task Force) med representanter från 20 FN-organ, Internationella valutafonden IMF, OECD, världsbanken samt världshandelsorganisationen WTO. Rapporten följer de framsteg som gjorts inom globalt samarbete för bistånd och utveckling under millenniemål nummer 8.