Fokus på ungdomars graviditet under FN:s befolkningsdag 2013

2013 7 11 unfpa

2013 7 11 unfpa

Nu när världsbefolkningen stigit över 7 miljarder (från 2,5 miljarder år 1950) påverkas utvecklingen enormt.  En värld med 7 miljarder människor är en påfrestning på hållbarhet, urbanisering, tillgång till hälsovård och ungdomsbemyndigande. Då befolkningsmängden förväntas växa till 8,1 miljarder år 2025 är det viktigt att lyfta fram dessa problem som befolkningstillväxt medför. Därför markerar FN varje år den 11 juli som ”FN:s befolkningsdag”. Dagen finns till för att höja medvetenhet runt de olika aspekterna och problem befolkningstillväxt orsakar, så som fattigdom, familjeplanering, könsjämställdhet, mödravård och mänskliga rättigheter. Varje år väljer FN ett tema för dagen och i år väcker dagen medvetenhet runt ungdomsgraviditet.

FN:s befolkningsfond (UNFPA) rapporterar at cirka 16 miljoner flickor under 18 föder barn varje år och ytterligare 3,2 miljoner genomgår farliga aborter. En stor andel av gravida minderåriga i utvecklingsländerna är gifta.

För en stor andel av dessa flickor är graviditet inte ett medvetet och välinformerat val. Ofta är den en konsekvens av diskriminering, kränkning av rättigheter, barnagiftermål, otillräcklig utbildning eller sexuellt tvång. Därmed är ungdomsgraviditet inte endast en hälsofråga, det är en utvecklingsfråga med djupa rötter i fattigdom, ojämlikhet mellan könen och maktobalanser mellan flickorna och deras vuxna manliga partner.

I sitt meddelande inför befolkningsdagen, sade generalsekreterare Ban Ki-moon att ungdomsgraviditet är ett känsligt ämne som kräver global uppmärksamhet. För att lösa problemet måste flickor bemyndigas genom förbättrad hälsovård och bättre utbildning. ”När en ung flicka får utbildning är hon mer benägen att gifta sig senare, blir gravid först då hon är färdig, föder hälsosammare barn och har en högre inkomst”, sade Ban i sitt meddelande.

Utbildning är en skyddande faktor för tidiga graviditeter: ju fler utbildningsår, desto färre graviditeter. Födelsetal för kvinnor med lägre utbildning är högre än för kvinnor med sekundär eller högre utbildning. Ytterligare, sexualundervisning saknas i flera länder. En global studie i samband med sexualundervisning uppskattar att endast 36 % av unga män och 24 % av unga kvinnor i åldern 15-24 i låg eller medelinkomstländer, har omfattande och korrekt information på hur man skall förhindra HIV smitta.

Nästan alla ungdomsgraviditeter, närmare 95 %, sker i låg eller medelinkomstländer. Inom länderna sker ungdomsgraviditet främst bland de fattiga, lågutbildade och på landsbygden. Ungdomsgraviditet orsakar mer mödradödlighet och barnadödlighet och bildar en ond cirkel av dålig hälsa och fattigdom i utvecklingsländer. Generalsekreteraren uppmanar alla att ge mer ”uppmärksamhet och resurser till utbildning, hälsa och välmående för unga flickor”, så de kan bli en stor kraft för förändring i samhället och inser sin fulla potential.

För att få veta mer om ungdomsgraviditet, håll ett öga ut för UNFPA:s befolkningsrapport ”State of World Population Report 2013” (lanseras october 2013). I rapporten diskuteras ungdomsgraviditet i större detalj.