Generalsekreterarens budskap på den internationella AIDS-dagen

1 december 2009

I vissa länder börjar vi se framsteg i arbetet att stoppa spridningen av AIDS. Investeringarna ger resultat och räddar liv.
    
Globalt sett  fortsätter dock antalet nya infektioner öka i snabbare takt än människor hinner få vård, och AIDS är fortfarande en av de främsta orsakerna till förtida död i världen.
 
På årets internationella AIDS-dag står vår utmaning klar: vi måste fortsätta med det som fungerar bra, men vi måste också göra mera för att nå vårt mål att ge alla tillgång till förebyggande åtgärder, HIV-behandling, vård och stöd före år 2010.

För att nå det målet måste vi se de mänskliga rättigheterna som en del av HIV-arbetet.  Det innebär att vi måste motarbeta all slags HIV-relaterad stigmatisering och diskriminering. Det innebär också att vi måste avskaffa våldet mot kvinnor och flickor samt se till att alla har tillgång till hjälp och information om HIV.  

Jag uppmanar alla länder att avskaffa alla bestraffande lagar, regler och vanor som hindrar arbetet att bekämpa AIDS, det innebär till exempel regler för att begränsa HIV-smittade människors resande. Ett framgångsriskt aidsarbete bestraffar inte människor – det skyddar dem.

I många länder institutionaliserar de jurisiska regelverken diskrimineringen av de mest utsatta grupperna i samhället. Men diskrimineringen av sexarbetare, narkomaner och män som har sex med andra män bidrar enbart till att förvärra epidemin och förhindra kostnadseffektiva åtgärder.  Vi måste se till att aidsarbetet bygger på bevis, inte ideologi , och att vi når dem som drabbas värst och är i störst behov av hjälp.

Människor som lever med HIV kan vara viktiga förebilder och kan visa oss bättre sätt att förebygga spridningen, att vårda dem som drabbats och bevara människors värdighet. Vi måste erkänna deras bidrag och främja deras aktiva deltagande i alla delar av aidsarbetet.

Låt oss på denna AIDS-dag främja de mänskliga rättigheterna för alla dem som lever med HIV, alla dem som riskerar att smittas och alla barn och familjer som drabbas av epidemin. Låt oss framför allt nu, under den ekonomiska krisen, använda aidsarbetet för nå millenniemålen. Och låt oss agera omedelbart.