Generalsekreterarens budskap på internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika

26 juni 2010

Samtidigt som vi förbereder oss för FN:s millennietoppmöte i september måste vi inse det hinder som missbruk av och olaglig handel med narkotika utgör för utvecklingen. Årets tema för dagen är: Think Health! Not Drugs – Hälsa, inte doger.

Missbruk av narkotika utgör en betydande hälsorisk. Sprutnarkomani är den främsta orsaken till spridning av HIV. I vissa delar i världen har heroinanvändning och HIV blivit epidemiska. Kontroll av narkotika – både förebyggande arbete och insatser för att minska de negativa följderna av droganvändning – är därför en viktig del i kampen mot HIV/AIDS.

Narkotika utgör även ett hot mot miljön. Kokainodling förstör stora områden i nationalparker och i regnskogen i Anderna – vår planets lungor.  Kemikalierna som används för att framställa kokain förgiftar lokala vattendrag. 

Den olagliga handeln med narkotika undergräver förvaltning, institutioner och sammanhållningen i samhället. Narkotikasmugglarna använder sig av rutter där upprätthållandet av lagen är svag och till följd av detta förvandlar narkotikarelaterad brottslighet utsattheten till instabilitet och fattigdom.

 För att bryta denna onda cirkel måste vi främja utvecklingen i de områden där droger odlas. Vårt arbete för att nå millenniemålen måste ske parallellt, i vår strävan att utrota olagliga grödor måste vi även arbeta för att utrota fattigdomen. 

På senare tid har vi sett oroande trender i delar av Västafrika och Centralamerika där den olagliga narkotikahandeln hotar säkerheten och till och med suveräniteten i vissa länder. På grund av detta betonar Förenta Nationerna betydelsen av främja lag och rätt och att bekämpa brottslighet inom fredsbevarande och fredsbyggande insatser.

 Nationella regeringar måste även de bära sitt strå till stacken. Jag uppmanar alla länder att anta Förenta Nationernas konvention mot organiserad brottslighet. Jag uppmanar även alla länder att hålla de löften de gett under FN-konventionen mot korruption, att stärka integriteten och minska den korruption som möjliggör narkotikahandel. 

Låt oss på denna internationella dag mot missbruk av och olaglig handel med narkotika åter betona vårt engagemang och delade ansvar inom våra samhällen och inom vår familj av nationer.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon