Generalsekreterarens budskap på Internationella familjedagen

15 maj 2008

Temat för årets Internationella familjedag är “pappor och familjer: ansvar och utmaningar” och den lyfter fram den viktiga roll som pappor har i familjerna och den betydelse de har för barn runt om i världen.

Traditionellt sett har papporna i många samhällen fungerat som de moraliska väktarna, de som försörjer familjen och tillämpar disciplin. Men i många länder fokuserar man numera allt mera på pappornas roll som förälder, som en person som engagerar sig helhjärtat i det emotionella och praktiska uppfostrandet av barnet. Även forskningen har pekat på de positiva effekterna som ett aktivt faderskap har för barnets utveckling.

Men pappor står inför utmaningar, precis som samhället och den sociala lagstiftningen. Alltför många män finner det svårt att ta sig an det ansvar som faderskapet innebär. Detta får ofta mycket skadliga konsekvenser både för familjerna och för samhället i stort. Vissa pappor tar till familjevåld eller till och med sexuellt utnyttjande, med förödande konsekvenser för familjer och med livslånga fysiska och känslomässiga men som följd för barnet. Andra överger sina familjer och slutar stöda och försörja dem. Forskarna fortsätter undersöka hur pappors närvaro eller frånvaro påverkar barnen, till exempel gällande skolframgång eller kriminalitet.

Internationellt sett, tvingar till exempel migrationen många pappor att leva skilda från sina familjer. Pappor som lämnat sitt hemland möter ett betydligt annorlunda faderskap i sitt nya land och i vissa fall kanske barnen till och med förskjuter sina pappor då de växer upp åtskilda eller i nya kulturer. HIV/AIDS krisen utgör en annan utmaning för pappor världen över och betonar vikten av att alla pappor och män tar ett sexuellt ansvar. Krisen utmanar även män att bli manliga förebilder för barn som blivit föräldralösa på grund av sjukdomen.

Dessa utmaningar understryker hur viktigt det är att ha positiva manliga förebilder i familjerna. Samtidigt som vi bättre lär oss förstå betydelsen av faderskap har männen en möjlighet att skapa en ny bild av vad det innebär att vara pappa samt att se de möjligheter som de har att påverka samhället. På denna Internationella familjedag uppmanar jag alla pappor att ära sina familjer. Jag uppmanar familjerna att ära papporna för allt det de bidrar med. Och jag uppmanar oss alla att skapa samhällen som uppmuntrar och upprätthåller en positiv vision av faderskapet.