Internationella dagen mot barnarbete den 12:e juni

Child labour

I år belyser den internationella dagen mot barnarbete alla barns rättighet till skydd mot barnarbete och andra former av kränkningar av fundamentala mänskliga rättigheter.

I dag, runtom i världen, arbetar över 215 miljoner barn, många av dem heltid. De går inte i skola och har lite eller ingen tid över för lek. Många får inte tillräckligt med mat eller omvårdnad och de nekas rätten till sin barndom. Mer än hälften av dem utsätts för de värsta formerna av barnarbete, som till exempel arbete under farliga omständigheter, eller tvångsarbete i form av slaveri, prostitution, drogförsäljning eller som barnsoldater i väpnade konflikter.

Den internationella dagen mot barnarbete lanserades 2002 av den Internationella arbetsorganisationen (ILO) för att uppmärksamma världen på den globala omfattningen av barnarbete och de åtgärder och ansträngningar som krävs för dess eliminering.

Den 12:e juni varje år bringar såväl regeringar, arbetsgivare, arbetarorganisationer som medborgarorganisationer och det civila samhället samman för att belysa barnarbetarnas svåra och ofta omänskliga förhållanden, och de åtgärder som krävs för att göra deras liv bättre. Miljontals barnarbetare har gagnats av ILO:s konvention Nr 182 från år 1999 som konsoliderade den globala överenskommelsen om avskaffandet av de värsta formerna av barnarbete, men mycket återstår att göra. Enligt de senaste siffrorna sitter fortfarande 215 miljoner barn fast i barnarbetsfällan, och 115 miljoner av dessa arbetar under ytterst farliga omständigheter.

ILO:s medlemsorganisationer har utsatt år 2016 som mål för avskaffandet av de värsta formerna av barnarbete. För att detta mål ska nås, krävs en upptrappning av gemensamma ansträngningar, satsningar och engagemang. FN:s generalförsamling godtog 2002 en approach enligt vilken barnarbete skulle ingå som en självklar del av utvecklingsagendan. Detta betydde att nya ambitioner måste utstakas för en världsomfattande rörelse mot barnarbete. Avskaffandet av barnarbete handlar snarare om en uppsättning politiska beslut än teknokratiska övningar – vardagliga realiteter som instabilitet och kriser utmanar ofta möjligheterna till framsteg.

ILO:s nya globala rapport, Accelerating action against child labour, presenterar detaljerade uppskattningar. Mest framsteg har uppnåtts bland barn mellan 5-14 år, där antalet barnarbetare sjönk med tio procent. Barnarbete bland flickor sjönk med 15 procent. Däremot steg siffrorna bland pojkar med åtta miljoner, eller sju procent. Dessutom steg antalet barnarbetare i åldern 15-17 med tjugo procent, från 52 miljoner till 62 miljoner.

Även om stater bör anta den ledande rollen i kampen mot barnarbete, måste även arbetsgivare och arbetarorganisationer ta en aktiv roll i implementeringen av olika handlingsplaner. Många medborgarorganisationer är också involverade i den globala kampen mot barnarbete.

Den internationella dagen erbjuder en möjlighet att öka medvetenheten kring problemet och ena såväl stater, ILO-medlemmar, det civila samhället, skolor, ungdomar, kvinnoorganisationer och media i gemensam kamp mot barnarbete.

Du hittar mer information kring dagen här.

Foto: UN Photo/Jean Pierre Laffont