A-Ö Webbindex

Kvinnors betydelse för långvarig fred

20 år efter FN:s säkerhetsråds resolution 1325 är kvinnor alltmer representerade i fredsbevarande insatser. Handlingsplaner har dock bara genomförts delvis och framstegen är fortfarande långsamma. Det finns också ökande attacker mot grundläggande principer i internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

2020 är det 20-årsjubileet för antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Det är den första resolutionen som erkände kvinnans ledarskap för att uppnå internationell fred och säkerhet och deras bidrag till konfliktförebyggande, fredsbevarande, konfliktlösning och fredsbyggande. Genomförandet av prioriteringar för kvinnor, fred och säkerhet är ett centralt politiskt åtagande i generalsekreterarens initiativ för åtgärder för fredsbevarande, som bekräftar att kvinnors fullständiga, lika och meningsfulla deltagande i fredsprocesser och politiska lösningar är avgörande för effektiv fredsbevarande och hållbara fredsresultat.

Mer hållbara resultat

En kvinna från FN:s fredsbevarande trupper
Foto från UN Photo. Tagen av Logan Abassi

Det finns bevis på att kvinnors deltagande i fredsprocesser bidrar till längre, mer motståndskraftig fred efter konflikt. Kvinnornas ökade deltagande i fredsbevarande insatser har således visat att det förbättrar effektiviteten i uppdrag, ger bättre tillgång till lokala samhällen och möjliggör bättre främjande av mänskliga rättigheter och skydd av civila. Deltagandet uppmuntrar också aktivt deltagande av kvinnor i fredsprocesser och politiskt beslutsfattande. Det har till exempel visats att när fler kvinnor deltar i fredsförhandlingar är de mer inkluderande och ger mer hållbara resultat. Där kvinnor är formella undertecknare av fredsavtal har studier också visat att det finns större chanser att de kommer att genomföras.

COVID-19-pandemin utmanar de framsteg som gjorts angående kvinnors deltagande i freds- och politiska processer och har redan placerat kvinnor och flickor i större risk för fattigdom och våld. Till exempel i Yemen står kvinnor inför extra utmaningar från COVID-19 mitt i pågående väpnad konflikt.

Nordiska kvinnor är aktiva

Nordic Women Mediators är ett nätverk av kvinnor från de fem nordiska länderna med professionell expertis som är relevant för konfliktmedling, fredsbyggande och förhandlingar. Fem nordiska länder: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige är representerade. Nätverket lanserades i Oslo i november 2015. Länder delar ett åtagande att upprätthålla fred genom inkluderande och meningsfullt deltagande av kvinnor i alla faser av fredsprocesserna. Nätverksmedlemmarna har expertis i en mängd olika frågor som är relevanta för alla faser av fredsprocesser, inklusive medling, eldupphörsarrangemang, konstitutionella reformer, civil-militära relationer, internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter, kommunikation och inkluderande strategier.

Mycket mer återstår att göras

Det är viktigt att stärka ansträngningarna att utse kvinnor till högre politiska, diplomatiska och freds- och säkerhetspositioner, inklusive sändebud och medlare. Det är viktigt att hålla regeringar och institutioner ansvariga för sina löften så att de ger direkt stöd till WPS-agendan via finansiering. Det är viktigt att göra nationella handlingsplaner mer ambitiösa och ännu viktigare att följa riktlinjerna och agera utifrån dem. Införlivandet av kvinnor, inklusive unga kvinnor, kräver politisk vilja, funktionella mekanismer och omdefiniering av säkerhet, makt och styrning. När allt kommer omkring handlar det om strukturell och ideologisk transformation.

Följ @UNPeacekeeping på Twitter, Facebook och Instagram och använd hashtags #WPSin2020 och #UNSCR1325

Se även:

Resolution 1325: En nyckel till långvarig fred

FN:s fredsbevarande styrkor – Women in peacekeeping

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19