Lediga tjänster och praktik

unsystemlogos.jpg

Man kan arbeta för FN på olika sätt. Beroende på individuella kvalifikationer och yrkeserfarenhet är olika tjänster möjliga. FN-systemet består av en rad olika sorters tjänster, såsom General Staff (lokalt rekryterade), FN-volontärer, Junior Professional Officer (JPOs – rekryteras av respektive regering, i Sveriges fall från SIDA) och International Professional (internationellt rekryterade på nivåer från P1/P2-P5).


Allmän information
FN och organisationens många program, organ och tillknutna arbetsgrupper, planerar, organiserar och implementerar en rad olika aktiviteter och uppgifter. FN:s arbete behöver därför personal med olika utbildning och erfarenhet. Organisationen rekryterar från bland annat ifrån följande områden: administration, statistik, social utveckling, information, bibliotekskunskap, juridik, ekonomi, språk, programmering. Den anställde erbjuds förmåner och privilegier. Ingångslönen baseras både på akademiska och yrkesmässiga erfarenheter och på tjänstens nivå. Löneskalan fastställs av generalförsamlingen. Det finns också en lönejustering som baseras på levnadskostnader och växelkursen i det land där man tjänstgör.

Oavsett yrkeskategori förväntas anställda på hög nivå kunna något annat språk förutom engelska. Arbetsspråken i sekretariatet är engelska och franska. De officiella språken i FN är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

I artikel 101 i FN-stadgan står det att ” Vid personalens anställning och fastställandet av tjänstevillkoren skall hänsyn i främsta rummet tagas till nödvändigheten av att tillförsäkra organisationen personal, som fyller de högsta krav på duglighet, kunnighet och rättrådighet. Vederbörlig hänsyn skall tagas till betydelsen av att rekrytera personalen på en så vidsträckt geografisk grundval som möjligt.”

Dessutom innehåller FN-stadgan principer om jämställdhet mellan män och kvinnor. Därför har generalförsamlingen givit klara direktiv som syftar till att främja anställningen av kvinnor. Att få en mer jämlik balans mellan antalet anställda män och kvinnor är ett av målen med rekryteringsstrategin.

När man börjar leta efter arbete inom FN är den akademiska examen och yrkeserfarenheten nyckeln till vilken nivå man skall titta efter. Ingångsnivåerna som P1/P2 och JPO-tjänsterna kräver alla en M.A., d.v.s. en magisterexamen, men endast en begränsad yrkeserfarenhet. För FN-volontärer och lokal rekryterade krävs relevant yrkeserfarenhet. Praktikanter är formellt inte en del av FN-systemet, eftersom individen inte är anställd av FN. Därför skall praktikperioden ses som ett tillfälle att få värdefull insikt i FN:s arbete.

Information om lediga tjänster inom FN:s sekretariat hittar du på adressen http://careers.un.org/ (på engelska)

Ett faktablad med mer information om arbetsmöjligheter i FN hitter du här: (på engelska/PDF)

Praktikprogram

 

FN-familjen och dess tillhörande organisationer erbjuder en rad praktikmöjligheter. Praktikprogrammen vänder sig vanligtvis till universitetsstuderande som håller på att slutföra sin kandidat- eller magisterexamen i ett ämne som är relevant för organisationen. Praktikprogrammen syftar till att främja unga studenters förståelse för de stora frågor som världen står inför och att ge honom/henne insikt i FN:s arbete.

Praktikprogrammen ger inte bara organisationen möjlighet att arbeta med duktiga studenter som är specialiserade på olika yrkesområden, utan ger även studenten tillfälle att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.
Praktikprogrammens längd kan variera. De flesta praktikprogram varar mellan två till sex månader.

Eftersom FN inte har möjlighet att betala praktikanter måste alla kostnader i samband med praktiken bekostas av studenterna själva eller av deras institutioner, genom stipendier eller regeringar.

Här hittar du mera information om praktik (på engelska):
http://careers.un.org/lbw/Home.aspx

Några organisationer inom FN-systemet har information om sina praktikprogram on-line. I de fall där det inte finns någon sådan direktinformation, kan man sända en förfrågan till organisationens allmänna e-mail eller faxadress för att ta reda på vem man skall kontakta.

Praktik hos UNRIC

UNRIC erbjuder regelbundet praktikplatser för mellan 4-6 månader. Du bör ha en bakgrund inom till exempel kommunikation, journalistik, internationella relationer, statskunskap eller marknadsföring och goda kunskaper i engelska.

UNRIC har inte har möjlighet att betala praktikanter utan var och en måste själv stå för alla kostnader i samband med praktiken. Skicka din ansökan och ditt CV till UNRIC Brussels, Rue de la Loi 155, 1040 Brussels, Belgium. Märk kuvertet: Attention: Internships, eller e-posta till adressen: [email protected]

Geneva Graduate Study Program

För de som inte har möjlighet eller inte är intresserade av att göra praktik, men som ändå vill lära sig mer om FN:s arbete, är Geneva Graduate Study Programme ett alternativ.

Programmets tema varierar från år till år. FN:s roll och strategier vad det gäller att möta krav och utmaningar studeras i förhållande till det särskilda temat. Deltagarna undersöker vilken roll FN har eller kan ha när det gäller att söka multilaterala lösningar på globala frågor, som utveckling, miljö, mänskliga rättigheter och humanitära frågor.

Programmet består av en rad föreläsningar av FN-experter inom olika områden. Föreläsningarna följs av paneldiskussioner. Deltagarna förväntas följa alla föreläsningar, att delta i arbetsgrupper och att förbereda en gemensam sammanfattning.

Deltagarna betalar själva alla omkostnader för resa och uppehälle. De språk som talas är engelska eller franska utan möjlighet till tolkning. Därför förutsätts det att deltagarna har goda kunskaper i båda språken.

Programmet äger normalt rum i juli och är en god möjlighet att få en djupare förståelse för FN:s arbete.

Om du är intresserad kan du ta kontakt med FN:s informationskontor i Genève för mer information om Geneva Graduate Study Programme och ansökningsblanketter.

Sista anmälningsdag är vanligtvis i april.

Stipendier (fellowships)

Olika FN-organ erbjuder stipendier till individer eller institutioner som bedriver forskning som är relevant för organisationen. Oftast är dessa stipendier reserverade för utvecklingsländer. Det finns emellertid några få som är avsedda för individer och institutioner från utvecklade länder. Kontakta respektive fackorgan eller program för mer information.

Junior Professional Officer (JPO)

JPO-programmet syftar till att vara ett slags utbildning under arbete för unga akademiker som önskar arbeta inom internationellt utvecklingsarbete. Programmet sponsras av de unga akademikernas respektive regeringar och varar normalt två år om kandidatens prestation har varit tillfredsställande. I Sverige är det SIDA som, på uppdrag av UD, står för rekryteringen av JPO-kandidater. SIDA finansierar också de svenska JPO-tjänsterna.

Det främsta syftet med JPO-programmet är att ge unga välutbildade individer möjligheter att ytterligare utveckla sin förståelse för och utvidga sina praktiska kunskaper inom sitt expertområde. JPO-programmet garanterar inte anställning inom FN-systemet. Ett fåtal individer har emellertid fortsatt att tjänstgöra inom FN efter det att JPO-kontraktet gått ut.

Följande kvalifikationer krävs för att kunna söka en JPO-tjänst:
Svenskt medborgarskap
Akademisk examen motsvarande magisternivå
Utmärkta kunskaper i engelska samt kunskaper i ytterligare ett av FN:s officiella språk
Ett till två års relevant yrkeserfarenhet
Personliga egenskaper som flexibilitet och förmåga att arbeta under stress.
Förmåga att anpassa sig till nya miljöer och kulturer.
Sökande skall ej ha fyllt 33 år

Den kandidat som utses ges tillfälle att få värdefull fälterfarenhet. JPOer involveras ofta direkt i att leda projekt. Under överinseende av en överordnad kollega förväntas de överta mycket ansvar på kort tid. Detta ansvar är primärt projektrelaterat och omfattar olika stadier av projektet, såsom planering, implementering, övervakning och utvärdering.

JPO-tjänster annonseras på Sidas hemsida www.sida.se.

Mer information om JPO-tjänster hittar du på: http://www.sida.se/Sida/jsp/Crosslink.jsp?d=575&a=7155

FN-volontärer

FN:s volontärprogram (UNV) upprättades av FN:s generalförsamling 1970 för att fungera som en operativ partner inom utveckling och biståndsprojekt runt om i världen. Idag finns det omkring 4000 kvalificerade, erfarna och motiverade kvinnor och män med mer än 140 olika nationaliteter som årligen tjänstgör i utvecklingsländer som volontärspecialister och fältarbetare. Eftersom FN:s volontärprogram involverar en rad olika sektorer har man ett register över omkring 110 yrkeskategorier.

FN:s volontärprogram delar upp kandidater i olika kategorier beroende på utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Generellt sett krävs att FN-volontärer har relevant erfarenhet från arbete i fält, de måste vara minst 25 år och ha något slags akademisk examen. Emellertid finns det olika krav på International UNV Specialists, International UNV Field Workers, National UNV Specialists,National UNV Field Workers, UNISTAR Volunteers och TOKTEN Volunteers.

Läs mer om FN-volontärer.

Lokalt rekryterad personal (General Staff)

General Staff är lokalt rekryterad FN-personal som tjänstgör på ett lokalt eller regionalt kontor. G-tjänster är vanligtvis sk. supporttjänster, såsom administration, teknisk och datasupport, vaktmästeri och personaladministration.

Liksom många FN-tjänster finns det för G-tjänsterna krav på flera års yrkeserfarenhet. G-tjänster är uppdelade i G2-G7, som i sin tur är uppdelade i 11 underkategorier. Kategorierna baseras främst på yrkeserfarenhet.

Internationellt rekryterad personal (International Professionals)

International Professionals är internationellt rekryterad FN-personal med hög akademisk examen. P-tjänsterna är uppdelade i P2-P5. Uppdelningen baseras på nivån för krav på utbildning och yrkeserfarenhet. Internationell personal rekryteras från ett så brett geografiskt område som möjligt för att uppnå en så bred representation som möjligt bland medlemsländerna.

Det är FN:s gängse hållning att utannonsera alla lediga tjänster, inte endast de på ingångsnivån P2-P3. Dessa tillsätts enbart genom uttagningsprov, sk. competitive exams.

Uttagningsprov (competitive exams)

P1-P3-tjänsterna rekryteras genom nationella uttagningsprov. Dessa prov organiseras i förhållande till vilka länder som är otillräckligt representerade bland FN-anställda.

Uttagningsproven genomförs i ett antal yrkeskategorier, som t.ex. administration, ekonomi, data, juridik, bibliotekskunskap, statskunskap, information, social utveckling och statistik.

För att vara kvalificerad för P1/P2-tjänster måste den sökande ha en lägre akademisk examen och vara högst 32 år. För P3-tjänster måste den sökande ha en högre akademisk examen, fyra års yrkeserfarenhet och vara högst 39 år. För både P1/P2 och P3 gäller att man skall kunna tala engelska eller franska flytande. Alla som uppfyller dessa kriterier och tror på FN:s mål och ideal är välkomna att söka. Intresserade kandidater kan kontakta:

United Nations
Examination and Test Section Staff development
Services Specialist Services Division
Office on Human Resources Management
Room S-2590 New York, NY 10017

En lista på de länder som finns med i årets uttagningsprov hittar du här: (på engelska)
http://www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm

Fredsbevarande arbete

I FN:s fredsbevarande trupper ingår så väl militär personal som civil persona. Mera
information om rekryteringen hitter du här: (på engelska) http://jobs.un.org

Rekrytering till mellan- och högre tjänster

Det är FN:s gängse hållning att utannonsera alla lediga tjänster, inte endast de på ingångsnivån. För att komma ifråga om någon av mellantjänsterna eller tjänsterna på högre nivå måste man förutom relevant yrkeserfarenhet ha en hög akademisk examen. Normalt krävs minst sex års yrkeserfarenhet.

Sekretariatet har ett dataregister över kvalificerade kandidater för dessa tjänster. Intresserade kandidater kan kontakta:

United Nations
Staffing Support Section
Operational Services Division
Office of Human Resources Management
Room S-2475
New York, NY 10017

Länkar till arbets- och praktikmöjligheter i FN-systemet

På denna webbplats hittar du länkar till över 40 olika FN program och organisationer:
(på engelska): http://icsc.un.org/joblinks.asp

  African Development Bank http://www.afdb.org
  Asian Development Bank http://www.adb.org/Employment/
  Inter-Agency Procurement Services Office/UNDP http://www.iapso.org/about/jobs.asp
  Inter-American Development Bank   http://www.iadb.org/hrd/
  International Atomic Energy Agency http://www.iaea.org/About/Jobs/index.html
  International Civil Aviation Organization http://www.icao.org/icao/en/va/index.html
  International Computing Centre http://www.unicc.org/
  International Court of Justice http://www.icj-cij.org
  International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia http://www.un.org/icty/
  International Criminal Tribunal for Rwanda http://www.ictr.org/
  International Fund for Agricultural Development www.ifad.org/job/index.htm
  International Labour Organization
www.ilo.org/public/english/bureau/pers/index.htm

www.ilo.org/public/english/bureau/inst/edu/courses.htm
  International Maritime Organization www.imo.org/About/index.asp?topic_id=322
  International Monetary Fund www.imf.org/external/np/adm/rec/recruit.htm
  International Telecommunications Union www.itu.int/employment/
  International Trade Centre http://www.intracen.org/jobs/
  Joint United Nations Programme on AIDS/HIV www.unaids.org/en/about+unaids/human+resources.asp
  Office for Outer Space Affairs www.oosa.unvienna.org
  Pan-American Health Organization http://www.paho.org/english/am/hrm/re/hrm-geninfo.htm
  United Nations Centre for Human Settlement www.unchs.org/documents/default.asp?
DocumentID=2&ArticleID=260
  United Nations Children Fund www.unicef.org/employ/index.html
  United Nations Development Fund for Women www.unifem.undp.org/about_us/vacancies.html
www.un.org/womenwatch/index.html
  United Nations Development Programme www.undp.org/mainundp/jobs/index.html
  United Nations Economic Commission for Europe www.unece.org/jobs.htm
  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization www.unesco.org/per/
  United Nations Environmental Programme www.unep.org/unep/intrnfrm.htm

www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=110

  UNEP-Global Resource Information Database Arendal www.grida.no/vacant/index.htm
  United Nations Food and Agricultural Organization http://www.fao.org/VA/Employ.htm

www.fao.org/GENINFO/partner/en/instut-e.htm

  United Nations Framework Convention on Climate Change www.unfccc.org/secret/opp.html
  United Nations Headquarter https://jobs.un.org/
  United Nations High Commissioner for Human Rights www.unhchr.ch/html/vacancies/vacancypage.htm
www.unhchr.ch/html/hchr/genif.htm
  United Nations High Commissioner for Refugees http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/
+QwwFqzvxwWxmqxsxFqzvxwWxmqxsmFqhEyTfNhFqhT0NuIt
FqhwmMoDzFqhEyTfNAFqwDzmwwwwwwww1FqhEyTfN
  United Nations Industrial Development Organization www.unido.org/doc/f100422.htmls
  United Nations Institute for Disarmament Research www.unidir.org/
  United Nations Institute
for Training and Research
http://www.unitar.org/dfm/General_Info/Internship.htm
  United Nations Office for Drug and Crime Prevention www.odccp.org/vacancy_announcements.html
www.odccp.org/leaflet_2000-03-22_1.html
  United Nations Office for Project Services http://www.unops.org/web_forms/vacancy_
view.asp?pmode=3&pno=12
  United Nations Population Fund http://www.unfpa.org/gender/index.htm
  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees www.un.org/unrwa/employment/index.html
  United Nations Research Institute for Social Development  UNRIS
  United Nations Staff College http://www.itcilo.it/english/bureau/turin/jobs/
  United Nations University www.unu.edu/hq/rector_office/unusystem.html
  World Bank http://lnweb28.worldbank.org/hrs/careers.nsf
World Food Programme http://www.wfp.org/index.asp?section=8
  World Health Organization http://www.who.int/employment/vacancies/en/
  World Intellectual Property Organization http://www.wipo.org/about-wipo/en/index.html?wipo_
content_frame=/hr/en/vacancy.html
  World Trade Organization http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/vacan_e.htm

unsystemlogos.jpg 

Lediga FN-tjänster i Bryssel:
http://www.unric.org/en/un-system-vacancies-in-brussels