Millenniemålsrapport 2013

unphoto marieFrechon

unphoto marieFrechon

Vissa av de 8 millenniemålen har redan uppnåtts, medan andra kan uppnås förrän tidsfristen tar slut år 2015. Utmaningarna för att uppnå en del av målen kräver omedelbara åtgärder, enligt den nya rapporten som FN Generalsekreterare Ban Ki-moon lanserade idag.

Millenniemålsrapporten 2013 visar att samarbetet mellan stater, det internationella samhället, civilsamhället och privatsektorn har gjort målen uppnåeliga. Millenniemålen är det mest lyckade globala fattigdomsbekämpande projektet i historien. Målen har bevisat att fokuserade globala utvecklingsprojekt kan ha en enorm inverkan.  

Enligt rapporten har stora framsteg gjorts inom hälsoområdet. Mellan år 2000 och 2010 föll dödsfallen orsakade av malaria med mer än 25 procent globalt och uppskattningsvis 1,1 miljoner dödsfall förhindrades. I rapporten står att nya HIV smittor minskat, men att 34 miljoner människor fortfarande levde med HIV år 2011. Vid slutet av 2011 fick 8 miljoner människor antiretrovirala läkemedel för HIV eller AIDS i utvecklingsländer. Millenniemålet om universell vård för HIV och AIDS är uppnåbart om den goda trenden fortsätter. Målet att halvera hunger är också uppnåbart, enligt rapporten. Andelen undernärda i världen minskade från 23 procent år 1990-1992 till 15 procent år 2010-2012.

Global uppmärksamhet måste riktas på ojämlikheter, rekommenderar rapporten. Utvecklingen för att uppnå de 8 målen har varit ojämn, inte endast mellan länder och regioner, utan mellan inomstatliga folkgrupper. Människor som lever i fattigdom eller på landsbygden står i en ojämlik situation jämfört med andra folkgrupper. År 2011 var endast 53 % av födslar på landsbygden assisterade av skolad vårdpersonal, jämfört med 84 % i urbana miljöer. 83 % av befolkningen som inte har tillgång till dricksvatten lever i landsbygdsamhällen. Överlag har det ekonomiska läget med minskat bistånd globalt påverkat målens uppnåbarhet. De fattigaste länderna har påverkats mest av denna minskning, står det i rapporten.   

Förenta nationerna jobbar med stater, civilsamhället och andra partner för att bygga på drivkraften millenniemålen fört med sig och för att utveckla en ambitiös men realistisk agenda för tiden efter 2015. Ett lyckat avslut på millenniemålen är en viktig aspekt av den därpå följande utvecklingsagendan. Alla de lärdomar och den erfarenhet som millenniemålen fört med sig kommer att fungera som grund för framtida processer.

”Genom att satsa mer på åtgärderna kan världen uppnå millenniemålen och skapa drivkraft för en ambitiös och inspirerande Post-2015 utvecklingsram”, sade Ban Ki-moon. ”Nu är det dags att intensifiera våra ansträngningar för en mer rättvis, säker och hållbar framtid för alla”