Ökenutbredning och torka påverkar 3,2 miljarder

Humanitär hjälp år 2011 för Torkan i Somalia och Kenya. FOTO: UN Photo

För att ha tillräckligt mycket jord och mark för att möta kraven som tio miljarder människor innan 2050 innebär, måste vår livsstil förändras.

Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka, markeras varje år den 17:e juni, och årets fokus är att ändra människors inställning till den ledande faktorn för ökenutbredning och torka: människans ändlösa produktion och konsumtion.

I takt med att befolkningen blir större, rikare och flyttar in till städer, ökar också kraven på att det finns mark och jord som kan förse människor och djur med mat. Samtidigt, minskar produktionen från den mark som finns på grund av klimatförändringarna.

– Hälsan hos människan beror på jordens hälsa, och just nu mår inte jorden bra. Ökenutbredning påverkar 3,2 miljarder människor. 70 % av världens mark har brukats av mänskliga intressen, sa FN:s Generalsekreterare António Guterres i sitt uttalande för att markera dagen.

FOTO: Unsplash/Paweł Czerwiński

Det finns en lösning

Efterfrågan på mat måste också konkurrera med växande städer. Resultatet blir att mark omvandlas och försämras i enorm hastighet, vilket skadar produktion, ekosystem och mångfald.

Det bidrar också till ännu mer klimatförändringar, då ungefär en fjärdedel av växthusutsläppen kommer från jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning. Klädindustrin orsakar 8 % av de globala växthusutsläppen, vilket förväntas öka med nästan 50 % innan 2030.

– Vi kan vända trenden och komma med lösningar till den bredd av utmaningar, från migration och hunger till klimatförändringar, sa Guterres. – I Afrikas Sahel-region, bidrar Great Green Wall till arbete och försörjning genom att plantera på 100 miljoner hektar och säkrar där med mat, säkerhet och arbeten.

– Sådana ansträngningar bidrar till mångfald, minskning av klimatförändringar och bidrar till att göra samhällen mer resilienta. Alla dessa fördelar överväger kostnaderna tiofaldigt.

Tillräckligt mycket mark för att möta kraven 

Genom att förändra våra köpbeteenden och anpassa oss till mer hållbara levnadssätt kan marken räcka till att möta behoven. Om varje konsument skulle köpa varor som inte leder till ökenutbredning, skulle återförsäljare sluta köpa in dessa och skicka en tydlig signal till produktionen och också beslutsfattare.

Genom att förändra våra matvanor – som att minska matsvinnet, handla från lokala marknader och byta kläder istället för att köpa nya – kan marken frigöras och bli tillgänglig för andra ändamål och minska koldioxidutsläppen. Genom att ändra matvanor kan upp till mellan 80 och 240 miljoner hektar mark frigöras.

Idag, försämras mer än två miljarder hektar tidigare produktiv mark. Över 70 % av naturliga ekosystem har förändrats, år 2050 kan siffran ligga på 90 %. Om inget görs innan 2030 krävs 300 miljoner hektar mer mark än idag, och klädindustrin förväntas använda 35 % mer mark – över 115 miljoner hektar, lika stort som storleken av Colombia.