”Ren luft är en mänsklig rättighet”

Temat för årets internationella dag för ren luft för blåa skyar är ”The Air We Share”, den luft vi delar. Temat fokuserar på hur luftföroreningar är något gränsöverskridande och betonar behovet av kollektivt ansvar. Uppmaningen innebär att vi omedelbart och strategiskt på både internationell och lokal nivå ska samarbeta för ett effektivare genomförande av begränsningspolicyn och åtgärder för att ta itu med luftförorening.

I sitt meddelande på den internationella dagen för ren luft påpekar FN:s generalsekreterare António Guterres att FN:s generalförsamling i juli i år erkände den universella rätten till ren, hälsosam och hållbar miljö.

”Ren luft är nu en mänsklig rättighet. Ett stabilt klimat är en mänsklig rättighet. Frisk natur är en mänsklig rättighet”, säger Guterres.

Från hälsa och välbefinnande till ekosystem

Små, osynliga partiklar av föroreningar tränger djupt in i våra lungor, blodomlopp och

En förorenad urban stadsmiljö
Foto: Amir Hosseini/Unsplash

kroppar. Dessa föroreningar är ansvariga för ungefär en tredjedel av alla dödsfall i samband med stroke, kroniska luftvägssjukdomar och lungcancer, samt en fjärdedel av alla dödsfall i samband med hjärtinfarkt. Marknära ozon, som produceras i samverkan mellan många olika föroreningar i solljus, är också en orsak till astma och kroniska luftvägssjukdomar.

Dålig luftkvalitet har även stor inverkan på naturen. Kortlivade klimatföroreningar (SLCP) är bland de föroreningar som är allra mest kopplade till både hälsoeffekter och uppvärmning på kort sikt. De finns kvar i atmosfären så kort tid som några dagar eller upp till några decennier, så att minska dem kan ha nästan omedelbara hälso- och klimatfördelar för dem som bor på platser där nivåerna faller.

Förtida dödsfall 

Luftföroreningar är den enskilt största miljörisken för människors hälsa och en av de största anledningarna till både oundvikliga dödsorsaker och sjukdomarna globalt, med ungefär 6,5 miljoner förtida dödsfall (2016) över hela världen relaterade till luftföroreningar inomhus och utomhus. Om vi inte handlar snabbt beräknas antalet förtida dödsfall på grund av luftföroreningar öka med mer än 50 procent till 2050.

Internationella dagen för ren luft för blå skyar

I sitt meddelande uppmanar FN:s generalsekreterare alla länder att samarbeta för att bekämpa luftförorening.”Vi vet vad vi ska göra. Investera i förnybar energi och övergå snabbt från fossila bränslen. Gå snabbt över till nollutsläppsfordon och alternativa transportsätt. Öka tillgången till ren matlagning, uppvärmning och kylning. Återvinn avfall istället för att bränna det. Dessa åtgärder skullerädda miljontals liv varje år, bromsa klimatförändringarna och påskynda hållbar utveckling.” säger Guterres. För att understryka behovet av ökade insatser för att förbättra luftkvaliteten genom att minska luftföroreningarna, vilket också kommer att gynna människors hälsa, beslutade FN:s generalförsamling att utse 7 september som den internationella dagen för ren luft för blå skyar.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19