UNICEF gav ut handbok om FN:s barnkonvention

Svenska UNICEF har gett ut en handbok som vägledning för alla dem som arbetar med FN:s barnkonvention, t ex jurister, socialarbetare, lärare, politiker och studenter.  Boken är en översättning av Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, men innehåller dessutom information om barnets rättigheter i Sverige.

FN:s konvention om barnets rättigheter har i dag ratificerats (formellt bekräftats) av 193 stater. Det är alla länder i världen förutom USA och Somalia. Alla länder som ratificerat barnkonventionen har åtagit sig att var femte år rapportera till FN hur man lyckas i efterlevnaden av konventionen.

Barnkonventionens fyra grundläggande principer är : skydd mot diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till utveckling och respekt för barnets åsikter.

Mera on Svenska UNICEF

Ladda ner handboken här: