A-Ö Webbindex

Vad är folkmordskonventionen?

Sydafrika har anklagat Israel för att bryta mot folkmordskonventionen och pekar på den nuvarande situationen i den sönderbombade, belägrade Gazaremsan, där 2,3 miljoner palestinier bor.

Inlämnad till den Internationella domstolen i Haag (ICJ), den högsta FN-domstolen, den 29 december, konstaterade Sydafrika att Israel, sedan den 7 oktober, ”har misslyckats med att förhindra folkmord och har underlåtit att förhindra direkt och öppen uppvigling till folkmord”.

Så, vad är folkmordskonventionen?

Grundläggande fakta:

1948 års konvention om förebyggande och bestraffning av folkmordsbrott är det första fördraget om mänskliga rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling. Det skapades efter andra världskriget och Förintelsen, då Nazityskland systematiskt dödade fler än sex miljoner judar.

Känd som folkmordskonventionen indikerar den det internationella samfundets åtagande att folkmordets grymheter aldrig ska upprepas. Andra fall har dykt upp tidigare, bland annat i Rwanda 1994 och i Srebrenica 1995.

Konventionen består av 19 artiklar och ger den första internationellt rättsliga definitionen av termen ”folkmord”. Den fastställer också skyldigheterna för de 153 stater som har ratificerat eller anslutit sig till konventionen att förebygga och bestraffa brottet folkmord. (41 FN-medlemsstater har ännu inte ratificerat eller anslutit sig till konventionen. Av dessa är 18 från Afrika, 17 från Asien och 6 från Amerika.)

En hög oidentifierbara små föremål i utomhusmiljö
Föremål som återfanns i ett lager där män och pojkar hölls och användes som bevis i rättegångar vid Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien. Foto: ICTY/Isabella Tan Hui Huang

Vad betyder ”folkmord”?

Enligt artikel II i konventionen betyder folkmord någon av följande handlingar som begås med avsikt att helt eller delvis förstöra en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp:

(a) Att döda medlemmar av gruppen

(b) Att förorsaka allvarlig fysisk eller psykisk skada på medlemmar av gruppen

(c) Avsiktligt utsätta gruppen för levnadsförhållanden som är avsedda att orsaka dess fysiska förstörelse, helt eller delvis

d) Att införa åtgärder som syftar till att förhindra att barn föds inom gruppen

(e) Tvångsförflyttning av barn från gruppen till en annan grupp

En skadad pojke som sitter på en brits och håller en kvinnas hand
En 3-årig pojke i Gaza, vars hus bombades, återhämtar sig på Nassers sjukhus efter att en del av hans högra ben amputerats. Foto: UNICEF/Abed Zaqout

Vilka handlingar är straffbara?

Enligt artikel III i konventionen är följande handlingar straffbara:

(a) Folkmord

(b) Konspiration för att begå folkmord

(c) Direkt och offentlig uppmaning att begå folkmord

(d) Försök att begå folkmord

e) Deltagande i folkmord

Har någon immunitet mot åtal för folkmord?

Nej. Ingen är immun mot anklagelsen om folkmord. Enligt konventionen ska förövare av folkmord eller någon av de andra handlingar som nämns i artikel III straffas, oavsett om de är konstitutionella makthavare, offentliga tjänstemän eller individer.

En rättssal med personer i officiell ställning på ett podium inför publik
Internationella domstolen börjar pröva fallet Sydafrika mot Israel i Haag. Foto: UN News

Hur sker prövningar?

Personer som anklagas för sådana handlingar ställs inför en behörig domstol i den stat på vars territorium gärningen begicks. Den anklagade kan också ställas inför rätta inför en internationell brottmålsdomstol som har jurisdiktion över någon av de avtalsslutande parter vars jurisdiktion den har erkänt. Detta inkluderar ICJ.

Internationella domstolen prövar fallet Sydafrika mot Israel i Haag

Vilken roll har Internationella domstolen (ICJ)?

ICJ hanterar tvister mellan stater. I fallet Sydafrika mot Israel handlar anklagelserna om brott mot folkmordskonventionen. Varje mål  som rör en stats ansvar för folkmord eller för någon av de andra handlingar som anges i artikel III i konventionen kan tas upp i domstolen.

Läs mer i vår artikel om ICJ här.

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19