Varierande resultat för FN:s millenniemål: statusrapport

Världens länder enades år 2000 om åtta millenniemål för att halvera fattigdomen till år 2015, då halva tiden återstår har framsteg skett men det finns mycket kvar att göra, visar en statusrapport som presenterade på måndagen i Geneve.

De åtta Millenniemålen strävar till att halvera världens fattigdom och hunger, att alla barn ska kunna gå klart grundskolan, att öka jämställdheten, minska barnadödligheten, förbättra mammors hälsa, stoppa spridningen av HIV/AIDS och andra sjukdomar, att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling och att öka utvecklingssamarbetet mellan rika och fattiga länder.

Enligt rapporten har det skett märkbara förbättringar för att halvera fattigdomen. Antalet människor som lever på motsvarande mindre än en dollar per dag sjönk från 1.25 miljarder år 1990 till 980 miljoner år 2004. Om trenden fortsätter kan målet nås i världen som helhet.

Rapporten visar att fler barn i de fattiga länderna nu går i skola, att fler kvinnor tar del i beslutsfattandet vilket ger resultat i form av bättre jämställdhet och att barnadödligheten sjunkit tack vare goda vaccineringsprogram. Spridningen av malaria är nästan under kontroll. Det har skett framsteg inom utvecklingen av nya energiformer, men utsläppen av växthusgaser fortsätter öka, med allvarliga följder för människan.

Flest framsteg har skett i de södra, sydöstra och östra delarna av Asien. I västra Asien har därmot antalet fattiga fördubblats. Över en miljon kvinnor dör årligen på grund av komplikationer under graviditet eller förlossning och hälften av alla människor i de fattiga länderna saknar tillgång till grundläggande sanitära utrymmen. Barnadöligheten är fortsättningsvis hög och antalet människor som dog i AIDS ökade från 2,2 miljoner år 2001 till 2,9 miljoner år 2006.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon konstaterar i rapporten att en av orsakerna till att det blir svårt att nå Millenniemålen är bristen på ekonomiskt stöd från de rika länderna. De rika industriländerna lovade år 2005 att fördubbla sitt stöd till Afrika före år 2010, men det totala officiella biståndet har istället sjunkit med 5,1 procent mellan 2005 och 2006. Endast fem länder har uppfyllt eller överskridit FN:s mål om att 0,7 procent av landets bruttonationalprodukt skall gå till bistånd.
”De politiska ledarna måste vidta omedelbara och samlade åtgärder”, konstaterar Ban Ki-moon.

Mera om Millenniemålen (på engelska): www.un.org/millenniumgoals