Vietnameser vet mer än svenskar om tillståndet i världen

Vietnameser vet mer om utvecklingen i världen än svenskar. Det visar en färsk kunskaps-undersökning, gjord av Catinét Research på uppdrag av flera FN-organisationer i Norden.
Svensken har en felaktig och onödigt dyster syn på utvecklingen i världen. Till exempel tror 63 procent av svenskarna att mindre än hälften av de vuxna i utvecklingsländerna kan läsa och skriva. I själva verket är fyra av fem vuxna läs- och skrivkunniga. Nästan lika många svenskar, 66 procent, tror att andelen barn som börjar skolan i utvecklingsländerna är under 30 procent. De senaste uppgifterna från FN-systemet visar att 88 procent av barnen börjar skolan.

Även när det gäller förväntad livslängd i utvecklingsländerna är svenskarnas uppfattning felaktig. 20 procent av svenskarna tror att medellivslängden i utvecklingsländerna är under 30 år. I verkligheten är medellivslängden drygt 65 år.

– Många människor känner helt enkelt inte till att utvecklingen går framåt och att biståndet och annat utvecklingssamarbete gör nytta. Det kanske inte är så konstigt med tanke på den negativa debatt vi haft i Sverige på senare tid. Samtidigt bidrar ofta både medier och biståndsorganisationer till eländesbeskrivningar när vi pratar om de fattigare delarna av världen. Vi måste bli mer nyanserade, säger Jakob Simonsen, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s nordiska kontor.

År 2000 enades samtliga FN:s medlemsstater om åtta utvecklingsmål, bland annat att halvera jordens fattigdom och hunger fram till 2015. I sommar har halva tiden gått. I dag presenterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon en statusrapport för hur arbetet med att nå dessa millenniemål fortskrider. Enligt rapporten The Millennium Development Goals Report 2007 kommer världens fattigdom att halveras inom utsatt tid, förutsatt att dagens utvecklingstakt håller i sig. Fyra av fem svenskar tror dock inte att detta är möjligt.

Svenskarna är dock inte ensamma om sin pessimistiska syn. Telefonintervjuer med 5000 personer i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Vietnam visar att nordborna generellt tror att situationen i världen är mycket sämre än den är. Invånarna i Vietnam har däremot en mycket större större framtidstro och mer riktig bild av utvecklingen i världen. Mer än hälften av vietnameserna tror till exempel att jordens fattigdom kan halveras till 2015.

– Vietnameserna har på kort tid varit med om en enorm fattigdomsminskning. Det kan vara förklaringen till att de är långt mer positiva än vad invånarna i de nordiska länderna är. Det är ju å andra sidan vietnamesernas vardag vi talar om, säger Jakob Simonsen.

Fakta: Svenskarnas kunskap om millenniemålen

Fattigdomsbekämpning:
• 83 procent tror felaktigt att det inte går att halvera fattigdomen mellan 1990 och 2015.
13 procent har gett rätt svar. Fyra procent visste inte eller kunde inte besvara frågan.
Det går att halvera fattigdomen. Med dagens utvecklingstakt kommer mindre än 14 procent av världens befolkning vara extremt fattiga år 2015, jämfört med 28 procent 1990.

Utbildning:
• 66 procent tror att andelen barn som börjar skolan i utvecklingsländer är 1-30 procent.
Bara 1 procent har har angett rätt svarsintervall, 81-90 procent.
Det exakta svaret är 88 procent av barnen i utvecklingsländerna börjar skolan.
• 42 procent tror att bara 1-30 procent av de vuxna (över 15 år) i utvecklingsländer kan läsa och skriva. 63 procent tror att under hälften av invånarna i utvecklings¬länder kan läsa och skriva. Bara 6 procent har angett rätt svarsintervall, 71-80 procent.
Enligt de senaste uppgifterna från FN kan i genomsnitt 79 procent av de vuxna i utvecklingsländerna läsa och skriva.

Tillgång till rent vatten:
• 65 procent tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.
Bara 10 procent har angett rätt svarsintervall, 71-90 procent.
Enligt de senaste uppgifterna från FN har 80 procent av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Förväntad livslängd:
• 20 procent tror att medellivslängden i utvecklingsländerna är under 30 år.
Bara 5 procent har angett rätt svarsintervall, 65-69 år. Enligt de senaste uppgifterna från FN är medellivsllängden i utvecklingsländerna 65 år.

Fakta: Vietnamesernas kunskap om millenniemålen

Fattigdomsbekämpning:
• 24 procent tror att det inte går att halvera fattigdomen mellan 1990 och 2015.
60 procent har gett rätt svar. 16 procent visste inte eller kunde inte besvara frågan.
Det går att halvera fattigdomen. Med dagens utvecklingstakt kommer mindre än 14 procent av världens befolkning vara extremt fattiga år 2015, jämfört med 28 procent 1990.

Utbildning:
• 4 procent tror att andelen barn som börjar skolan i utvecklingsländer är 1-30 procent.
24 procent har har angett rätt svarsintervall, 81-90 procent. Enligt de senaste uppgifterna från FN börjar  88 procent av barnen i utvecklingsländerna i skolan.

• 4 procent tror att bara 1-30 procent av de vuxna (över 15 år) i utvecklingsländer kan läsa och skriva. 15 procent tror att under 60 procent av invånarna i utvecklingsländer kan läsa och skriva.  18 procent har angett rätt svarsintervall, 71-80 procent. 53 procent tror att läs- och skrivkunnigheten är över 80 procent. Enligt de senaste uppgifterna från FN kan 79 procent av de vuxna i utvecklingsländerna läsa och skriva.

Tillgång till rent vatten:
• 17 procent tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.
23 procent har angett rätt svarsintervall, 71-90 procent. 50 procent tror att 50-70 procent av världens befolkning har tillgång till rent vatten. Enligt de senaste uppgifterna från FN har 80 procent av världens befolkning tillgång till rent vatten.

Förväntad livslängd:
• 0 procent tror att medellivslängden i utvecklingsländerna är under 30 år.
23 procent har angett rätt svarsintervall, 65-69 år. 51 procent tror att medellivslängden är över 70 år. Enligt de senaste uppgifterna från FN är medellivsllängden i utvecklingsländerna drygt 65 år. 

Vad menas med ”utvecklingsländer”?
Det är svårt att kategorisera länder efter utvecklingsnivå eftersom det i sig beror på vad som anses vara utveckling och vad anses relevant för att mäta utveckling. Med ”utvecklingsland” här avses samma indelning som används i rapporten The Millennium Development Goals Report 2007. Det innebär att regionerna Nordafrika, Afrika söder om Sahara, Sydostasien, Oceanien, Östasien, Sydasien, Västasien, Latinamerika och Karibien, samt OSS-länderna räknas som utvecklingsländer. Till de utvecklade regionerna räknas Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland samt Japan.

Undersökningen gjordes på uppdrag av FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s befolkningsfond UNFPA, FN:s barnfond UNICEF Danmark och danska utrikesdepartementet.

För mer information vänligen kontakta: 
Helena Ekinge, Millenniemålskampanjen, [email protected], 08-796 96 50, 070-945 94 97.  Se också www.millenniemålen.nu och www.undp.se där bland annat millenniemålsrapporten finns att läsa.