Den Internasjonale Domstolen

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs viktigste dømmende organ. Bare stater, ikke personer, kan bringe en sak inn for domstolen. Aksepterer en stat å medvirke, er den pliktig til å etterleve domstolens beslutning. I tillegg kan andre FN-organer her be om rådgivende forslag.

Domstolen har sete i Haag i Nederland, og er samlet permanent. Den har femten dommere som velges av Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen. Det kan ikke være to eller flere dommere fra samme land. Ni dommere skal være enige før domstolen kan fatte en beslutning.

Den Internasjonale Domstolen

Domstolen har bidratt til å løse mange konflikter. For eksempel avgjorde den i 1992 en grensetvist mellom El Salvador og Honduras. Den avsa dom i en konflikt mellom Danmark og Norge som dreide seg om fiskerisoner og rettigheter på kontinentalsokkelen. En annen dom handlet om anvendelsen av en FN-konvensjon som omhandlet folkemord i det tidligere Jugoslavia.