Økonomisk og sosial utvikling

En forutsetning for varig fred i verden er en sosial og økonomisk utvikling som gagner alle. Denne forutsetningen anerkjennes i FN-pakten der FN forplikter seg til å fremme høyere levestandard, og å arbeide for full sysselsetting, og økonomisk og sosial fremgang. Med hjelp av de fleste av FNs ressurser – i form av budsjettmessige og menneskelige arbeidsytelser – er det mulig å opprettholde et stort antall programmer og handlingsplaner med henblikk på å øke levestandarden for alle mennesker.

Les mer her:

FNs offisielle hjemmeside for økonomisk og sosial utvikling kan du lese mer om:

Fremming av kvinners stilling: utdannelse, menneskerettigheter, vold, helse, fattigdom og politisk posisjon.

Land i spesielle situasjoner: de minst utviklede landene (LDCs), utviklingsland og små øststater.

Institusjons- og regjeringsbygging: ledelsessystemer, offentlig forvaltning, offentlige finanser, e-forvaltning og etikk.

Internasjonal handel:globalisering, råvarer, investering teknologi, virksomhetsutvikling og infrastruktur for tjenester.

Makroøkonomi og finans:økonomiske utsikter, økonomiske modeller, innenlandske finansielle ressurser, private kapitalstrømmer, ODA, utenlandsgjeld, økonomiske og finansielle systemer, og handelssystemer.

Befolkning: estimater og prognoser over verdensbefolkningens helse, dødelighet, migrasjon og reproduktive rettigheter.

Vitenskap, teknologi og produksjonssektorer: miljøforvaltning, kvinner og teknologi, bioteknologi, IKT og teknologioverføring.

Sosial utvikling: utryddelse av fattigdom, produktiv beskjeftigelse, sosial integrasjon, forebygging av kriminalitet, handikap, narkotikakontroll, familie og urfolk.

Statistikk: FN-data, nasjonale statistiske systemer, oppsyn med tusenårsmålene og geografisk informasjon.

Bærekraftig utvikling, bosettingsmønstre og energi: økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter ved utvikling, bosettingsstrategier, skog, energi, vann og sanitære forhold.