Fremtidens Toppmøte
22-23- september 2024
Fremtidens Toppmøte
Multilaterale løsninger for en bedre morgendag

Pakt for Future Zero Draft

Tyskland og Namibia, som er medarrangører av Toppmøtet, kunngjør lanseringen av nullutkastet til framtidspakten. Utkastet er ment å fungere som et utgangspunkt for de mellomstatlige drøftingene i år, med det endelige målet å vedta en ambisiøs, kortfattet og handlingsorientert framtidspakt, i henhold til resolusjon 76/307.

NULLUTKAST TIL PAKTEN FOR FREMTIDEN [PDF] 

Brev fra medarrangører [pdf]: 

INVITASJON TIL EN VIRTUELL KONSULTASJON OM NULLUTKASTET 

BREV TIL MEDLEMSLANDENE: NULL UTKAST 

BREV TIL STORE GRUPPER OG ANDRE INTERESSENTER OG DET SIVILE SAMFUNN: NULLUTKAST 

Engasjer deg

Hva er Fremtidens Toppmøte?

Toppmøtet er et arrangement på høyt nivå som bringer verdens ledere sammen for å skape en ny internasjonal konsensus om hvordan vi kan sørge for en bedre nåtid og sikre fremtiden. 

Dette er en unik mulighet til å gjenopprette erodert tillit, og demonstrere at internasjonalt samarbeid effektivt kan takle både dagens utfordringer, så vel som de som har dukket opp de siste årene, eller som kan dukke opp i horisonten. 

Vi har allerede «hva» i form av mange eksisterende avtaler og forpliktelser, fra FN-pakten til Verdenserklæringen om menneskerettigheter, 2030-agendaen, Paris-avtalen, Addis Abeba-handlingsagendaen og mange andre.   

Fremtidens Toppmøte vil se på «hvordan» – hvordan samarbeider vi bedre for å oppfylle ovennevnte ambisjoner og mål? Hvordan kan vi bedre møte dagens behov samtidig som vi forbereder oss på fremtidens utfordringer?

Mot en pakt for fremtiden

Målet med Toppmøtet er todelt: å øke innsatsen for å overholde våre eksisterende internasjonale forpliktelser og ta konkrete skritt for å møte nye utfordringer og muligheter.

Dette skal oppnås gjennom et handlingsorientert sluttdokument kalt Fremtidspakten

Pakten skal forhandles frem, og godkjennes av landene i forkant av og under Toppmøtet i september 2024. 

Resultatet vil bli en verden – og et internasjonalt system – som er bedre rustet til å håndtere de utfordringene vi står overfor nå og i fremtiden, for hele menneskehetens beste og for fremtidige generasjoner. 

OMFANGET AV FREMTIDENS TOPPMØTE [PDF] 

PGA-BREV [PDF] 

Hvorfor Toppmøtet er viktig

Verden er ikke i rute til å nå de målene vi allerede har satt oss. Vi møter heller ikke nye utfordringer eller muligheter på en effektiv måte. 

 Utviklingen går raskere og er mer kompleks enn systemene våre for samarbeid og mestring. 

Fordelene og mulighetene som fremskrittet gir, er ujevnt fordelt, og de fleste mennesker blir hengende etter. 

Risikoen og truslene er også ujevnt fordelt, og rammer de mest sårbare uforholdsmessig hardt.  

Ekstrem fattigdom og sult er på fremmarsj. De globale utslippene er på sitt høyeste nivå i menneskehetens historie, og det samme er omfanget av fordrivelse av mennesker. Trusler som klima, konflikt, matsikkerhet, masseødeleggelsesvåpen, pandemier og helsekriser, og risikoen forbundet med ny teknologi, øker.  

Multilateralt styresett, som ble utformet i en enklere og langsommere tid, er ikke tilstrekkelig i dagens komplekse, sammenkoblede og raskt skiftende verden. 

 Toppmøtet er en mulighet til å finne en bedre vei.  

Hvor kom Fremtidens Toppmøte fra?

Forslaget om et Fremtidens Toppmøte stammer fra rapporten Vår Felles Agenda. Rapporten var et svar fra FNs generalsekretær på en oppfordring fra medlemslandene om ideer om hvordan man bedre kan møte dagens og fremtidens utfordringer. 

Rapporten Common Agenda tok til orde for en fornyelse av tillit og solidaritet på alle nivåer – mellom folk, land og generasjoner. Den anbefalte en grunnleggende omlegging av våre politiske, økonomiske og sosiale systemer, slik at de blir mer rettferdige og effektive for alle. Den anbefalte også en tilsvarende fornyelse av det multilaterale systemet, med Fremtidens Toppmøte som et avgjørende øyeblikk for å bli enige om de mest kritiske forbedringene som er nødvendige. 

Medlemsstatene ble enige om å avholde Toppmøtet i september 2024. De ble også enige om at Toppmøtet skulle resultere i en fremtidspakt. 

 

De formulerte den overordnede hensikten med Toppmøtet, og pakten: 

  • – å bekrefte FN-pakten, 
  • – å gi nytt liv til multilateralismen, 
  • – å øke gjennomføringen av eksisterende forpliktelser, 
  • – å bli enige om løsninger på nye utfordringer, og 
  • – å gjenopprette tilliten. 

OVERSIKT OVER TOPPMØTET [PDF] 

TOPPMØTETS HISTORIE 

FELLES AGENDA POLICY BRIEFS  

 

Hvordan vil Fremtidens Toppmøte bidra til å oppfylle bærekraftsmålene? 

Bærekraftsmålene er på villspor. 

Fremtidens Toppmøte vil legge forholdene til rette for at 2030-agendaen for bærekraftig utvikling lettere kan oppnås. 

Den vil gjøre det ved å bygge videre på resultatet fra Toppmøtet om Bærekraftsmålene i 2023. 

I tillegg vil det føre til forbedringer i det internasjonale samarbeidet som gjør oss i stand til å løse problemer sammen. 

Vi vil være i stand til å utnytte nye muligheter til fordel for alle, ikke bare noen få, og håndtere risikoen på en mer effektiv måte. 

Hvert forslag som generalsekretæren legger frem for behandling på Fremtidens Toppmøte, vil ha påviselig innvirkning for oppnåelsen av bærekraftsmålene.