64 % av världens befolkning lever utan socialt skydd

FAO food day

FAO food day

16.10.2015 – Olika former av socialt skydd bidrar alla till att minska fattigdom och livsmedelsosäkerhet. Man vet även att socialt skydd stimulerar investeringar i jordbruksproduktion, och att socialt skydd inte minskar på människors villighet att arbeta då det tillämpas på rätt sätt.

Trots det är det bara 36 % av världens befolkning som åtnjuter någon form av socialt skydd.

FN:s jordbruksorganisation FAO konstaterar i sin senaste rapport hur socialt skydd på ett konkret sätt bidrar till att utrota hunger och fattigdom. Men åtgärder för att trygga socialt skydd möts ofta av förutfattade meningar och tanken om att skyddet bara orsakar ett beroende hos de fattigaste. Men socialt skydd är mycket mer än ett trygghetsnät för de fattigaste, säger chefen för FAO, Graziano da Silva, inför världslivsmedelsdagen den 16 oktober.

”Socialskydd ökar efterfrågan för lokalt producerade varor och service, som i sin tur bidrar till ökad inkomst och förbättrad köpkraft. Men socialt skydd räcker inte ensamt till för att lyfta människor ur fattigdom och hunger. I rurala områden måste det sociala skyddet gå hand i hand med jordbrukspolitik”, säger han.

Ett exempel kommer från Zambia, där 60,5 5 av landets befolkning lever under fattigdomströskeln, och där ”Social Cash Transfer” –programmet blivit en succé. Programmet ledde till en 34 % ökning av satsningar inom jordbrukssektorn, däribland med frön, gödsel och anställd arbetskraft. Som ett resultat ökade hushållen som fick socialt skydd i någon form från 60 000 år 2013 till 190 000 år 2014.

År 2006 beräknade den internationella arbetsorganisationen ILO att mindre än 2% av världens BNP skulle räcka till för att erbjuda ett grundläggande socialt skydd för hela världens fattiga.