Aleksander Gabelic: FN leder klimatarbetet

Artikel av Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, inför högnivåmöte i FN om klimatförändringarna den 24 september.

FN:s nästa stora konferens om klimatfrågan hålls på Bali i Indonesien den 3-14 december. I samband med FN:s nyligen öppnade 62:a generalförsamling bjuder generalsekreterare Ban Ki-Moon in till ett högnivåmöte om klimatfrågorna på måndag den 24 september. Världens stats- och regeringschefer, bland dem Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, ska då påbörja förhandlingarna om de frågor som ska avhandlas vid den stora klimatkonferensen.

FN:s generalförsamling får inte lika mycket uppmärksamhet som säkerhetsrådet, men med alla 192 medlemsländer närvarande är det ett viktigt forum för alla frågor inom FN:s ansvarsområde. Generalförsamlingens nye ordförande, Dr Srgjan Kerim från Makedonien, har en diger agenda på sitt bord under hösten. Frågor om samförstånd och dialog mellan religiösa och kulturella grupper, utvecklingsfinansering och barns rättigheter är bara några av dem som står på dagordningen.

Först på tur står alltså klimatfrågorna. Under året har FN tagit ledningen i klimatdebatten genom de rapporter som presenterats av den internationella klimatpanelen. I rapporterna har några av världens främsta experter sammanställt det nuvarande forskningsläget och det konkreta hot som världen står inför. Miljöhotet är ett av de tydligaste exemplen på behovet av internationellt samarbete, och Sveriges regering hör till dem som prioriterar klimatfrågan.

I sin inbjudan till medlemsstaterna sammanfattar Ban Ki-moon läget. Nya åtgärder brådskar. Kyotoprotokollet löper ut år 2012 och måste omförhandlas innan dess om inte ett avbrott ska uppstå i miljöarbetet. Man kan räkna med att det tar två år att förhandla och ytterligare två år för staterna att ratificera ett nytt avtal. Signalerna från president Bush om ett närmare samarbete med FN på klimatområdet är lovande, men får inte minska takten eller ambitionsnivån.

Klimatförändringarna hör till de mest komplexa, mångfacetterade och allvarliga hoten i världen i dag, skriver Ban Ki-moon inför måndagens möte. Inte minst minskar de möjligheterna att nå FN:s millenniemål, framför allt målet att bekämpa den extrema fattigdomen. I den senaste FN-rapporten konstateras att klimatförändringarna drabbar de fattiga länderna värst. Millenniemål 8 talar om den rika världens ansvar och ett globalt partnerskap för att säkra utveckling.

Sveriges regering måste bidra. Ett mål bör vara att minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 90 procent mellan 1990 och 2050 samtidigt som regeringen måste bidra genom till exempel tekniköverföring till mindre utsläpp i utvecklingsländer.

Alla goda krafter måste samverka. FN:s, EU:s och G8-ländernas arbete är, liksom den amerikanske före detta vicepresidenten Al Gores outtröttliga ansträngningar att pedagogiskt förklara hur utvecklingen ser ut, viktiga bidrag till ökad kunskap och förhoppningsvis handling. Måndagens högnivåmöte i New York är inte en regelrätt förhandling, men en viktig start på ett arbete som måste fortgå under överskådlig framtid.

Källa: Svenska FN-Förbundet