A-Ö Webbindex

Allt färre rökare i de nordiska länderna

Internationella dagen mot tobak. De nordiska länderna ligger lågt både vad gäller rökvanor och tobaksrelaterad dödlighet – Sverige ligger lägst. Idag är Internationella dagen mot tobak. Årets tema är ”Vi behöver mat, inte tobak”.

Publikationen ”Rökavvänjning i Norden” presenterade följande siffror 2018: Området i Norden med högst andel rökare är Grönland. Färöarna kommer på andra plats, följt av Finland, Danmark, Norge, Åland, Island och Sverige.

– De nordiska länderna ligger på en låg nivå både när det gäller rökvanor och tobaksrelaterad dödlighet, säger Lars Ramström, forskningsledare vid Institutet för tobaksstudier i Sverige.

En man som blåser ut rök
Foto: Unsplash/Ruben Bagues

I Norden är andelen rökare – både de som röker ibland och de som röker varje dag – högre bland 18-24-åringarna än 45-65-åringarna (23 % mot 19 %). Bilden är den omvända när det gäller daglig rökning, då det är fler dagligrökare i den äldre åldersgruppen än i den yngre åldersgruppen (16 % mot 13 %).

– Sverige och Danmark är ensamma om att ha en högre andel rökare bland kvinnor än män, men anledningarna skiljer sig åt, påpekar Ramström. I Sverige började män redan på 1960-talet till stor del gå över från cigaretter till snus, en utveckling som bland kvinnor kommit först på senare år. I Danmark har kvinnor traditionellt rökt mycket, särskilt cigarrer. I Norge har användningen av svenskt snus tagit fart under de senaste decennierna. Snus har länge varit vanligt i Finland och det fortsätter trots att Finland nu omfattas av EU:s snusförbud.

En rykande cigarett på ett askfat
Foto: Unsplash/Nafis Al Sadnan

Den senaste nordiska statistiken 

Norge: Runt 7 procent av befolkningen i Norge mellan 16 och 74 år rökte dagligen 2022. Totalt motsvarar det cirka 320 000 personer. Dessutom säger runt 7 procent att de röker ibland. De flesta som röker dagligen är över 45, lägst andel finns bland de yngsta.

Finland: Cirka 12 procent av finländarna i åldern 20–64 röker dagligen, enligt information från 2020. 14 procent av männen och 11 procent av kvinnorna röker dagligen. Rökning har minskat i alla åldersgrupper, särskilt bland män: till exempel på 1980-talet rökte ungefär var tredje man dagligen, var femte kvinna.

Danmark: Siffror för 2022 visar att 23 % av danskarna använder minst en nikotinprodukt och att andelen rökare inte längre minskar. Samtidigt ökar andelen som använder rökfria nikotinprodukter och e-cigaretter. Bland unga i åldern 15-29 år finns en ökning av användningen av alla nikotinprodukter. Undersökningen visar också att 75 % av de dagliga rökarna vill sluta röka.

Sverige: Andelen som röker dagligen har minskat i Sverige sedan 2004. År 2022 uppgav sex procent att de röker dagligen. Samtidigt som rökningen har minskat kontinuerligt de senaste åren har andelen personer som snusar dagligen ökat, inte minst bland kvinnor.

Island: Enligt det isländska hälsoministeriet rökte 9 % av islänningarna cigaretter 2002. 6,2 % dagligen och 2,8 % oregelbundet. Försäljningen av cigaretter minskade dock med 15 % från 2021 till 2022. Tyvärr har samtidigt användningen av elektroniska cigaretter och nikotinpåsar ökat, inte minst i åldersgruppen 18-34 år.

Tobaksodling med blad som hänger från taket
Foto: Unsplash/Rusty Watson

Internationella dagen mot tobak informerar allmänheten om farorna med att använda tobak, tobaksföretagens affärspraxis, vad WHO gör för att bekämpa tobaksepidemin och vad människor runt om i världen kan göra för att hävda sin rätt till hälsa och hälsosamt liv samt för att skydda framtida generationer. Medlemsstaterna i Världshälsoorganisationen inrättade World No Tobacco Day 1987 för att uppmärksamma tobaksepidemin globalt samt den död och sjukdom som den kan förebygga.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19