FN aktörer

 

UNCTAD

  • skall att bidra till ökad internationell handel, särskilt mellan länder i olika stadier av utveckling, och att därvid bidra till en snabbare ekonomisk utveckling för utvecklingsländerna. Fokus ligger på handel, investeringar och teknologi.
  • 194 medlemsländer och organisationen är placerad i Genève.
  • Högnivåkonferenser vart fjärde år är UNCTAD:s högsta beslutande organ. Styrelsen för handel och utveckling (Trade and Development Board) leder arbetet däremellan. Styrelsen träffas en gång per år i reguljära möten och upp till tre gånger per år i särskilda möten (då enskilda frågor behandlas)
  • Organisationen leds av en generalsekreterare, dr. Supachai Panitchpakdi, samt ett sekretariat med ca 400 anställda.

 

Effekterna av UNCTAD:s arbete

De resultat av UNCTAD:s arbete som ursprungligen ledde till att man upprättande listan med LDC-länderna har senare bidragit till en ökad medvetenhet om dessa länders särskilda behov. Denna medvetenhet har ändrat länders och multilaterala instansers förfaringssätt på flera viktiga sätt. Det har blivit en förändring i andelen av det internationella biståndet som går till denna grupp av länder: flera givarländer har inte bara omvärderat fördelningen av sitt bistånd, utan har också under Board Resolution 165 (S-IX) ”Utvecklingsländernas skuld- och utvecklingsproblem” (1978) avskrivit skulder, eller vidtagit andra skuldlättnadsåtgärder till förmån för dessa länder. Förändringen har varit särskilt anmärkningsvärd för stora multilaterala organisationer som nu avsätter en stor andel av sitt bistånd till LDC-länderna. Medvetenheten har också lett till några förändringar inom handelspolicyn för dessa länder. Upprättandet av en särskild underkommittÈ för LDC-länder, förut inom GATT och nu inom WTO, bör noteras, liksom WTO:s handlingsplan för LDC-länderna. Andra resultat är handelsförmåner, häribland stadgar i LomÈkonventionen och systemet för handelspreferencer för u-länder (GSP). Internationella samfundets ökade medvetenhet har också resulterat i att man har upprättat särskilda brännpunkter för åtgärder för dessa LDC-länder inom många av FN-systemets organisationer, vilket i sin tur har lett till att man har lagt ökad vikt på dem både i reguljära arbetsprogram och i teknisk samarbetsverksamhet.

Arbetet under 60-, 70- och 80-talet har sålunda lett till att man har identifierat de allra fattigaste och strukturellt svagaste länderna, och till att det internationella samfundet har insett att dessa länder förtjänar särskild och specifik uppmärksamhet.

Läs mera här (på engelska)

UN-OHRLLS

OHRLLS (The Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States) upprättades av generalförsamlingen i resolutionen 56/227 den 24 december 2001.UN-OHRLLS är en del av FN sekretariatet och arbetar för att stöda de minst utvecklade länderna (LDC), landbundna utvecklingsländer (LLDC) samt små önationer med u-landsstatus (SIDS).

Inom OHRLLS strävar man efter att mobilisera och entusiasmera det internationella samfundet till att stödja och arbeta för en bättre samordning, övervakning och granskning av verkställandet av Brysseldeklarationen och Programme of Action (POA).

Läs mera här (på engelska)