Ekonomisk egenmakt för kvinnor ökar stabilitet

egenmakt 2

egenmakt 2

7.1.2013 Kvinnor har en viktig roll för att bidra till fred och stabilitet i krigshärjade länder. Om de får möjlighet att investera satsar de ofta på affärer som gynnar den lokala ekonomin, vilket i sin tur bidrar till stabilitet. Men för att stärka kvinnors ekonomiska utveckling är det viktigt att även männen involveras.

– Unga kvinnor har ofta missat möjligheten till utbildning under krig. Dessutom saknas nödvändig infrastruktur vilket gör det viktigt att stödja informella strukturer, som i DR Kongo till exempel, där man gett stöd till initiativ där kvinnor lånat ut pengar till andra kvinnor, sa Afshan Khan, chef för Women for Women international.

Organisationen som finns på plats i åtta länder arbetar med att stötta kvinnor i att bli självförsörjande, efter att ha varit utsatta för krig och konflikter. Rwanda är ett exempel på hur kvinnors ökade ekonomiska inflytande har bidragit till stabilitet. Satsningar på kvinnor och jordbruk har inte bara lett till att de fått varor att sälja, det har även gett dem tillgång till land vilket gjort det möjligt att få krediter.

Men samtidigt som en konfliktsituation innebär stora problem är det även en möjlighet till förändring, menade Eva Werner-Dahlin, personalchef på Sida, som i många år arbetat med kvinnors rättigheter, bland annat som ambassadör i Guatemala.

– Vi ser att konfliktsituationer kan vara en chans att förändra de könsroller som länge funnits etablerade. Kvinnor har ofta varit tvungna att vara mer ekonomiskt aktiva och familjeförsörjande under krig och den erfarenheten är bra att bygga vidare på när konflikten slutat. Det är även viktigt att stötta deras politiska deltagande.

Kvinnovåld ökar i takt med inflytandet

Kopplingen mellan våld och kvinnors ekonomiska utveckling är dessvärre också tydlig. Både i det att våldet hämmar kvinnors möjlighet till inflytande, men också i att när kvinnor får en chans att öka sin inkomst, så kan även våldet mot dem i hemmet öka.

– Vi har sett i studier från olika länder hur våldet mot kvinnor ökar drastiskt efter att kvinnor fått jobb och kunnat öka hushållens inkomst, och våldet blir värre ju mer kvinnan tjänar. Ett sätt att minska problemet är att bjuda in mannen och kvinnan till familjerådgivning, vilket bland vi bland annat stöttat i Burundi. Samtalen handlade om hur man skull ta gemensamma ekonomiska beslut i hemmet men bidrog till att minska våldet, sa Markus Goldstein, senior ekonom som leder Världsbankens jämställdhetsarbete för Afrikaregionen.

Ramzia Abbas Aleryani, generalsekreterare på Yemeni Women’s Union  kunde också bekräfta sambandet mellan ekonomisk makt och könsbaserat våld och hur viktigt det är att involvera männen för att motverka det. Man behöver också satsa på att öka medvetenhet om vikten av jämställdhet och kvinnors deltagande, både hos männen och hos kvinnorna, som till exempel kan behöva stöd för att våga ifrågasätta de sociala normerna och kräva sin lagliga rätt att ärva land.

Det är oerhört angeläget att skydda kvinnors deltagande i den politiska processen efter att fred uppnåtts, för att se till att kvinnornas ökade inflytande inte går tillbaka igen. Lagstiftning behövs, men framför allt stöd till kvinnoorganisationer på gräsrotsnivå.

Källa: Sida.se