Fakta om LDC-IV konferensen

alt

 

FN:s fjärde konferens om MUL-länderna, Istanbul 9-13 maj 2011 alt

Det fjärde FN-toppmötet om världens allra fattigaste länder, de så kallade MUL-länderna (LDC-countries, Least Developed Countries) ägde rum i Istanbul, Turkiet mellan den 9 och 13 maj 2011.   

Varför ordnades LDC-IV konferensen?

År 2008 beslutade FN:s generalförsamling att sammankalla en fjärde konferens om MUL-länderna.  Ett av huvudmålen med toppmötet var att titta på om MUL-länderna lyckats genomföra det handlingsprogram som antogs på det tredje MUL-toppmötet i Bryssel år 2001 (the Brussels Programme of Action) samt att anta en ny handlingsplan som bland annat omfattar åtgärder inom livsmedelssäkerhet, tryggt arbete och en utveckling av rena energiformer.

Vilka var målen med konferensen?

 • Att utvärdera hur MUL-länderna och deras partners lyckats genomföra det handlingsprogram som antogs på det tredje MUL-toppmötet i Bryssel år 2001 (the Brussels Programme of Action).
 • Att diskutera framgångsrika strategier, identifiera utmaningar och problem samt vilka åtgärder som behövs.
 • Att samla internationellt stöd för de insatser som behövs för att åtgärda MUL-ländernas särskilda behov.
 • Att anta ett nytt samarbetsprogram mellan MUL-länderna och deras utvecklingspartners.

 

Hur förberedde man konferensen?

Konferensen förbereddes på nationell, regional och internationell nivå.

 • På nationell nivå utvärderade MUL-länderna implementeringen av Brussels Programme- handlingsplanen.
 • På regional nivå skedde förberedelserna inom de två regionala grupperna – Afrika plus Haiti samt Asien and Stillahavsområdet plus Yemen . Här delade man med sig av erfarenheter och utmaningar samt identifierade regionala mekanismer och institutioner som kunde bidra till en lösning.
 • På global nivå ordnades två förberedande möten under 2011 där man strävade till att nå samstämmighet inför konferensen.

 

Vilka var de huvudsakliga beståndsdelarna?

Konferensen och den förberedande processen hade följande huvudkomponenter:

 • Diskussioner mellan regeringarna i MUL-länderna och i samarbetsländerna.
 • Diskussioner mellan parlamentsledamöter från MUL-länderna och samarbetsländerna.
 • Diskussioner mellan internationella organisationer inom olika tematiska områden, organiserade av FN-organ och -program.
 • Diskussioner mellan organisationer från det civila samhället, frivilligorganisationer, akademiska institutioner, media och stiftelser.
 • Diskussioner med den privata sektorn.

 

Vem kunde delta i konferensen?

För att främja dialogen mellan regeringar, det civila samhället, den privata sektorn, affärsvärlden, filantropiska organisationer, frivilligorganisationer, riksdagsledamöter, universitetsvärlden samt medier, var både konferensen och den förberedande processen omfattande och öppen.

 

Vilka resultat uppnåddes på konferensen?

En ny handlingsplan för MUL-länderna för årtiondet 2011-2020 (Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020) antogs tillsammans med Istanbuldeklarationen. Handlingsplanen från Istanbul (The Istanbul Programme of Action) planlägger det internationella samfundets vision och strategi för en hållbar utveckling av de minst utvecklade länderna för det kommande årtiondet, med ett starkt fokus på att utveckla deras produktionskapaciteter. Ett brett spektrum av aktörer förväntas bidra till genomförandet av handlingsplanen, inklusive givarländer, utvecklingsländer, nationella parlament, den privata sektorn, det civila samhället, FN-systemet samt internationella och regionala finansinstitut. Baserat på de lärdomar som man erhållit under det tioåriga genomförandet av handlingsprogrammet från den tredje konferensen i Bryssel, utvecklar den nya handlingsplanen ett antal mål och syften, principer samt prioriterade områden för åtgärder. 

Under de kommande tio åren kommer MUL-ländernas nationella politik för MUL-ländernas och internationella stödåtgärder att fokusera på följande specifika mål:

 • Uppnå en hållbar, rättvis och inkluderande ekonomisk tillväxt genom att stärka de minst utvecklade ländernas produktionskapacitet
 • Bygga mänsklig kapacitet genom att främja varaktig, rättvis och inkluderande mänsklig och social utveckling, jämställdhet samt kvinnors egenmakt
 • Minska de minst utvecklade ländernas sårbarhet gentemot ekonomiska, natur- och miljöchocker och katastrofer genom att stärka deras motståndskraft 
 • Trygga förbättrade ekonomiska resurser
 • Främja god förvaltning på alla nivåer genom att stärka demokratiska processer, institutioner och rättsstatsprincipen

 

De åtgärder som ska genomföras av MUL-länderna och deras utvecklingspartners kommer att fokusera på åtta sammanhängande och prioriterade områden:

 • Produktionskapacitet
 • Jordbruk, livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling
 • Handel
 • Handelsvaror
 • Mänsklig och social utveckling
 • Kriser och andra nya utmaningar
 • Mobilisera ekonomiska resurser för utveckling och kapacitetsuppbyggnad
 • Goda styrelseformer på alla nivåer

.