FAO : EU:s livsmedelsprogram ökar stödet för tryggad tillgång till mat

FAO får ytterligare 13,2 miljoner euro av EU

EU har utökat sitt bidrag till FAO:s insatser med 13,2 miljoner euro. Pengarna ska öka jordbruksproduktionen i de utvecklingsländer som har drabbats hårdast av de höga livsmedelspriserna. Under 2009 anslöt sig EU till FAO:s arbete att vända den negativa utvecklingen med ökande hunger i världen.  Det totala beloppet som EU:s livsmedelsprogram (EUFF) har bidragit med till FAO uppgår till rekordstora 228 miljoner euro.

”Det är oacceptabelt att en av sex personer på den här planeten är undernärda”, säger José Maria Sumpsi, chef för FAO:s avdelning för tekniskt samarbete. Uttalandet kommer i samband med de aktuella G-8 och G-20-mötena, då bland annat utvecklingsbistånd till jordbruket och det brådskande behovet att investera ytterligare i småjordbrukare i fattiga länder kommer att diskuteras.

Samtidigt uttryckte Sumpsi sin tacksamhet till EU för den ytterligare finansieringen som ska stödja jordbrukare som drabbades hårdast av livsmedelspriskrisen 2007-2008. Han uppmärksammade även att livsmedelspriserna i utvecklingsländerna har varit fortsatt höga, trots en global nedgång, vilket i större utsträckning påverkar livsmedelstillgången för utsatta grupper.
Stöd till Bangladesh, Niger och utrotning av boskapspest

Av det finansiella stödet kommer 7,5 miljoner euro användas till att trygga livsmedelstillgången för mer än 80 000 jordbrukare, boskapsskötare och fiskare i Bangladesh. Stödet utgörs av utbildning och produktionshöjande insatsvaror som jordbruksmaskiner, utsäde och växtnäring samt bevattningsteknik, boskap, foder och fiskeutrustning.

FAO:s EU-finansierade insatser i Niger har fördubblats med 3 miljoner euro till följd av den svåra torkan i Sahelområdet. Fokus läggs på att minska näringsbristen hos 72 000 drabbade jordbruksfamiljer genom att öka lantbrukens produktivitet.

De resterande 2,7 miljonerna euro ska användas i FAO:s globala program för utrotning av boskapspest (GREP).  Det är en av de mest allvarliga djursjukdomarna i världen och har i hundratals år orsakat svält i Asien, Afrika och Europa. Stödet är en utökning av EU:s långsiktiga mål att utrota boskapspest. FAO beräknar att fältverksamheten ska kunna avslutas i oktober 2010 och att sjukdomen officiellt förklaras utrotad i mitten av 2011.

Källa: FAO Norden