FAO: Klimatförändringen och bristande tillgång till mat kan lösas tillsammans

Bönder i fattiga länder spelar en central roll i kampen mot klimatförändringen

Vi får inte missa jordbrukets möjligheter skriver FAO i sin policysammanfattning

Jordbruksmetoder som binder och lagrar kol i jorden är ett av de mest lovande alternativen för att minska växthusgasutsläppen i utvecklingsländer, säger FAO i en policysammanfattning framtagen för Köpenhamnsmötet. Detta beror på att metoderna är lättillgängliga, kostnadseffektiva och dessutom kan bidra till att trygga tillgången till mat.

Trots detta har jordbrukets roll hittills inte uppmärksammats tillräckligt i diskussionen om  globala mekanismerna för klimatfinansiering inför mötet i Danmark, menar FAO.

Jordbruket påverkas negativt av klimatförändringen men står samtidigt för 14 procent av de globala växthusgasutsläppen. Emellertid kan jordbruket, genom utsläppsminskningar, bli en viktig del av lösningen. I de fattigare länderna kan en minskning på så mycket som 70 procent av de totala utsläppen genomföras.

”Vi hoppas att FN toppmötet i Köpenhamn kommer att rikta uppmärksamheten på utvecklingsländernas viktiga roll i att anta denna globala utmaning”, sa Alexander Müller, FAO:s undergeneraldirektör. Han menar att det finns ömsesidiga fördelar mellan utsläppsminskning, klimatanpassning och livsmedelsförsörjning som kan uppnås om åtgärder inom dessa områden görs på rätt sätt.

FAO:s policysammanfattning som nyligen lanserades efterlyser finansiering för att hjälpa utsatta utvecklingsländer att hantera klimatförändringen och trygga tillgången till mat. Sådant stöd bör ges till åtgärder för klimatanpassning och utsläppsminskning samtidigt som det ska uppmuntra jordbruksutveckling och förbättrad tillgång till mat. Policysammanfattningen föreslår även att man ska undersöka de möjliga synergier som finns mellan utvecklingsbistånd och den nya klimatfinansieringen.

Del av lösningen

FAO framhåller att matproduktionen måste öka med 70 procent för att kunna mätta ytterligare 2.3 miljarder människor år 2050. Klimatförändringen hotar jordbruksproduktionen genom högre temperaturer, förändringar i nederbörd och fler översvämningar och torkperioder. Fattiga områden där många människor lever i kronisk hunger kan komma att drabbas hårdast av klimatförändringen.

”Jordbruket erbjuder lättillgängliga och kostnadseffektiva metoder för att minska utsläppen av växthusgaser som kan börja användas redan idag”, säger Müller. Han tillägger att om globala mekanismer för klimatfinansiering inriktas på jordbruk kan insatser för utsläppsminskning och klimatanpassning påskyndas samtidigt som hunger och fattigdom kan minskas.

Däremot kan andra sektorer behöva investeringar i dyr teknik och långsiktig forskning, tillägger han.

Vissa jordbruksmetoder, inklusive de som används vid ekologiskt och uthålligt jordbruk, kan binda och lagra kol i marken. Till dessa metoder räknas ingen eller återhållsam jordbearbetning, spridning av komposterat material, plantering av fleråriga grödor, trädjordbruk och eftersådd eller förbättrad skötsel av bete på gräsmarker. Enligt Müller är tanken att störa marken så lite som möjligt genom att hålla den täckt och genom att blanda och rotera grödor. Detta görs för att kunna binda kol från atmosfären och lagra det i jordar och vegetation. Metoderna beskrivna ovan står för 90 procent av jordbrukets utsläppsminskningspotential.

Förutom kolinlagring kan även användning av effektivare handelsgödsel och förändringar i hanteringen av boskap bidra till att minska utsläppen. Genom dessa metoder kan mer mat produceras utan att ny jordbruksmark behöver tas i anspråk. På så sätt kan avskogning och skogsförstörelse minskas.

FAO betonade att samma jordbruksmetoder kan användas för klimatanpassning, ökad produktivitet och tryggad tillgång till mat samt för att dämpa klimatförändringen. Förutom detta kan metoderna även återställa förstörd jordbruksmark och  förbättra hanteringen av näringsämnen, jordar och trädjordbruk.

Vägen framåt

Förutom att efterlysa mer finansiering till utsläppsminskning och klimatanpassning anser FAO att ett arbetsprogram för jordbruk inom FN:s klimatkonventions underorgan för forskning och teknisk rådgivning (SBSTA) kan hjälpa till att på internationell nivå uppmärksamma jordbrukets viktiga roll i klimatarbetet.

Pilotprojekt i olika länder kan hjälpa oss att hitta de ömsesidiga fördelar som kan uppnås mellan metoder för utsläppsminskning, klimatanpassning och livsmedelsförsörjning. När man hittat dessa fördelaktiga metoder måste man se till att befolkningen både vill och kan använda dessa. Utöver detta måste även finansiering och rätt tekniker finnas tillgängliga.

Läs mera på FAO Norden.