FAO: Kvinnor på landsbygden: en kraft att räkna med

För att säkerställa att kvinnliga jordbrukare får samma tillgång till jordbruksresurser och en likvärdig röst som män i allt beslutsfattande, och på så sätt angripa hungerproblemet, krävs ett aktivt ställningstagande och att ord blir till handling. Det säger FAO i samband med FN-mötet om jämställdhet och stärkandet av kvinnors roll.

Handling krävs

Kvinnor odlar mer än hälften av världens livsmedel, men saknar ofta tillgång till jordbruksresurser som insatsvaror, mark, finansiering, teknologi, utbildning och marknader.

Parallellt med ECOSOC:s (FN:s ekonomiska och sociala råd) årliga möte Annual Ministerial Review, arrangerade FAO, IFAD och WFP ett sidomöte. Där diskuterade deltagarna hur klyftorna mellan män och kvinnor på landsbygden kan överbryggas.

Sidomötet, Från dialog till handling: hur kvinnor på landsbygden ska främjas och stärkas inom jordbruket, undersökte insatser från ett flertal länder i syfte att hitta lämpliga åtgärder mot de olika problem som för kvinnor på landsbygden ställs inför idag.

Inkludera kvinnor

Liberias jordbruksminister Florence Chenoweth framhåller att en förbättrad datainsamling från jordbruket är avgörande för att säkerställa att begränsade resurser används mer effektivt. Kvinnor producerar mer än hälften av landets livsmedel och bättre könsuppdelad statistik har gjort det möjligt för Liberias regering att rikta utbildning och insatsvaror till dessa kvinnor.

”Riktade insatser mot kvinnor görs nu och när lastbilarna lämnar Monrovia, vår huvudstad, för att åka mot fälten så står det nu ”kvinnor” på utsädet och näringsämnena”, säger Chenoweth.

Under 2009 ökade produktionen av stapelvarorna ris och cassava. ”Så vi vet därmed att dessa kvinnor gynnas”, tillägger hon.

Central roll

“När kvinnor får högre inkomster så spenderar de mer på mat, näringsintag och sina barns hälsa. Genom att investera mer i kvinnor förstärks nyttan mellan familjer och generationer, säger Patricia Haslach, samordnare från USA:s utrikesdepartement, som har startat initiativet Feed the future. ”Kvinnor har en central roll i USA:s utvecklingsarbete”, tillägger hon.

Utrikesminister Hillary Clinton har gjort ett tillägg till det kända talesättet “Ge en man en fisk så har han mat för dagen, lär honom att fiska så har han mat för resten av livet”. Hon menar att ”om man lär en kvinna att fiska så försörjer hon hela sin by”.

Feed the Future:s kvinnoinriktade tillvägagångssätt handlar inte om att ge fördelar för fördelarnas skull. ”Det handlar om att effektivt implementera vår strategi. Ett kraftfullt övervaknings- och utvärderingssystem skulle garantera flexibel, anpassningsbar och erfarenhetsbaserad hjälp”, tillägger Patricia Haslach.

Bidragande, inte mottagare

”Jordbruk är produktion. Produktion är makt och makt är ägandeskap och rättigheter”, säger Neriede Segala Coelho, jordbrukare och ledare för en gräsrotsorganisation i Brasilien.

”Så länge kvinnor ses som undergivna och begränsas till att spela en roll som mottagare och förmånstagare kommer jordbruket fortsätta att ha stora klyftor”, säger Coelho. ”När kvinnor själva sitter vid bordet och fattar beslut kommer beslutsprocessen att se annorlunda ut”.

Coelho berättar att i hennes eget samhälle Pintadas började kvinnor medverka i de rådgivande beslutsprocesserna. Detta resulterade i att det i varje hus byggdes cisterner för att lagra vatten och droppbevattning och andra billiga, anpassade tekniker introducerades – allt för att förbättra produktionen. Men det förbättrade också kvinnornas livssituation, genererade inkomster och till att resurser nyttjdes på ett mer hållbart sätt.

Stöd till kvinnorna på Haiti

Myrta Kaulard, WFP:s landschef i Haiti, diskuterade hur IFAD, FAO och WFP samarbetat för att stärka de haitiska kvinnornas tillgång till mat och näring, inkomster och grundläggande tjänster som vatten, hygien, hälsa och utbildning.

Sammanfattningsvis, för att betona betydelsen av samordnade åtgärder, använde sig Cheryl Morden, chef för IFAD:s Nordamerikanska kommunikationskontor, av ett afrikanskt ordspråk: ”Om du vill gå snabbt – gå ensam. Om du vill gå långt – gå tillsammans.”

FN:s livsmedelsorganisationer hoppas att ett stärkande av kvinnors ekonomiska inflytande på landsbygden kommer att vara en prioriterad fråga på FN-toppmötet i september. Då ska genomförandet och utvecklingen av Millenniemålen granskas, inklusive mål ett: utrota fattigdomen och hungern; och mål tre: främja jämställdhet mellan könen och stärka kvinnors roll.

FAO:s biträdande generaldirektör Jim Butler uppmuntrade deltagarna att stödja FAO:s projekt 1billionhungry. Kampanjen vill uppmana regeringar till att ett utrotande av hungern blir en fråga av högsta prioritet.

 
Stöd kampanjen: www.1billionhungry.org

Läs mer: FAO Sverige