Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den internationella dagen för avskaffande av slaveri den 2 december 2005

På den internationella dagen för avskaffande av slaveri måste vi erkänna att slaveri inte helt har försvunnit från världen, trots århundraden av ansträngningar.

Många former av slaveri består, bl.a. tvångsarbete, barnarbete och slaveri för rituella eller religiösa ändamål. Världen brottas nu även med en ny form av slaveri – människohandel, där många utsatta människor bokstavligen överges av rättsliga och sociala system till en eländig värld av exploatering och övergrepp.

Personer som gör sig skyldiga till, tolererar eller främjar slaveri eller slaveriliknande metoder, måste hållas ansvariga av nationella, och om nödvändigt, internationella instanser. Det internationella samfundet måste också göra mer för att bekämpa fattigdom, socialt utanförskap, analfabetism, okunnighet och diskriminering, vilka skapar ökad sårbarhet och har en underliggande koppling till slaveri.

Jag uppmanar alla stater att ratificera och implementera existerande verktyg relaterade till dessa ansträngningar, särskilt P rotokollet för att förhindra, stävja och bestraffa människohandel, särskilt kvinnor och barn och FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Jag uppmanar också stater att samarbeta fullt ut med den särskilda rapportören för människohandel som utnämndes förra året av FN:s kommission för mänskliga rättigheter, och att i större utsträckning använda ”principerna och riktlinjerna för mänskliga rättigheter och människohandel” som tagits fram av FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter, som tillhandahåller praktiska verktyg för effektiva och strategiska motåtgärder mot människohandel på nationell, regional och internationell nivå.

Jag hoppas också att stater kommer att ge generösa bidrag till FN:s frivilligfond för samtida former av slaveri , som tillhandahåller stöd till offer.

Låt oss på denna internationella dag för avskaffande av slaveri upprepa vår övertygelse om att den mänskliga värdigheten är kärnan i FN:s arbete, och att det krävs en nolltolerans för slaveri för att försäkra full respekt för människovärdet.