GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ FÖRENTA NATIONERNAS INTERNATIONELLA DAG FÖR KOOPERATIV 1 juli 2006

Temat för årets internationella dag för kooperativ ”Fredsbyggande genom kooperativ” – uppmärksammar dessa företagsamma verksamheters ökade roll som främjare av fred och utveckling.

Internationella kooperativa alliansen är ett mångårigt språkrör för fred. Rörelsen stod tidigt med bestämdhet upp mot militarism, redan under den turbulenta period som ledde till första världskriget. I efterdyningarna av kriget var alliansen en stark stödjare av Nationernas Förbund, och därefter Förenta Nationerna.

I dag medverkar kooperativ till fredsbyggande genom att främja ekonomisk och social utveckling på lokal nivå. I tidigare konfliktdrabbade samhällen återintroducerar de rättvisa utdelningssystem, skapar leverans- och marknadsföringssystem, tillhandahåller åtkomlighet till finansiell service och skyndar på utveckling. Deras ekonomiska modell – som betonar självhjälp och ömsesidigt bistånd – underlättar social och politisk försoning.

På samma gång ger kooperativ möjlighet till självförverkligande för individer. De erbjuder ett forum för demokratiska processer på gräsrotsnivå. Kooperativ är av sin natur samarbetsinriktade, vilket skapar förtroende och hjälper till att utveckla sociala kapital inom samhällen. Kooperativens fördelar blir oftast störst där de behövs som mest – bland offer för konflikter, kvinnor och andra sårbara grupper och i samband med humanitära kriser. Exempelvis under det senaste ett och ett halvt året, har kooperativ spelat en värdefull roll i rehabiliteringen av överlevande från tsunamikatastrofen i Östasien.

På denna internationella dag uppmuntrar jag regeringar och det civilia samhället att värdesätta de värdefulla insatser för fredsbyggande som kooperativ bidragit till, och att samarbeta med dessa som livsviktiga partners i arbetet för att arbeta för hållbar utveckling, och skapandet av en mera rättvis och fredlig värld.