Generalsekreterarens budskap på den Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika

26 juni 2008

För tio år sedan, som en reaktion på det allvarliga drogproblemet i världen, samlades FN:s medlemsländer till en extra session i generalförsamlingen. Där enades de om att lägga upp en kraftfull plan för att minska på både utbudet och efterfrågan på narkotika.

Idag fortsätter drogerna förstöra liv, ge upphov till brottslighet och hota en hållbar utveckling. Men samtidigt har vi idag även en bättre förståelse för hur vi skall handskas med narkotikaproblemet och den illegala handeln. Det finns allt fler bevis och fakta om drogberoende och -användning som lagstiftarna kan arbeta med. Internationellt samarbetet och nya tekniska hjälpmedel har förbättrat möjligheterna att upprätthålla lagar. Mer utvecklingshjälp bidrar till att minska fattigdomen och genom att erbjuda jordbrukare hållbara alternativ minskas försäljningen av olagliga växter. Strategier för att kontrollera droganvändningen byggs upp kring hälsovården genom att allt kraftfullare betona förebyggande arbete och vård. Detta hjälper oss även i kampen mot spridningen av HIV/AIDS. Dessutom finns det en ökande samstämmighet, både inom samhällen och mellan stater, att narkotikakontroll är ett gemensamt ansvar där vi alla spelar en roll.

Vi har fortfarande mycket arbete framför oss, för att göra oss mindre sårbara för narkotika. Länder med svaga rättsystem och begränsade möjligheter att upprätthålla lag och ordning behöver få hjälp och stöd för att minska den illegala droghandeln som för med sig kriminalitet, korruption och instabilitet och vilken i längden sätter möjligheten att nå millenniemålen på spel.

Den allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna fyller 60 år i år och jag vill passa på att påminna alla medlemsländer om deras ansvar, att till fullo respektera drogberoende fångars rättigheter samt rättigheterna för människor som arresterats med misstanke om narkotikabrott. Speciellt deras rätt till liv och till en rättvis rättsprocess. Jag uppmanar medlemsländerna, att se till att människor som kämpar med narkotikamissbruk får tillgång till hälso- och socialvård. Ingen får stigmatiseras eller diskrimineras på grund av drogberoende.

Allt arbete som gjorts under det senaste årtiondet har gett oss kunskap om narkotikaproblemet i världen och det har stärkt våra möjligheter och vår beslutsamhet att reducera den skada som droger har på individer, deras närstående och på stater och samhällen.  Låt oss på den internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika ta ansvaret att förhindra och reducera de skador som narkotikan orsakar och låt oss bygga en säkrare och hälsosammare värld.

Av Ban Ki-moon
FN:s Generalsekreterare