A-Ö Webbindex

Guterres uppmanar till ett slut på kolanvändningen

FN:s generalsekreterare António Guterres kräver ett slut på kolanvändningenför produktion av elektricitet. I en debattartikel som publicerats av flera stora tidningar runtom i världen uppmanar han värden att agera inför FN:s kommande klimatkonferens COP26 i Glasgow.

”COP26 måste signalera slutet för kolet,” skriver Guterres i artikeln som publiceras på jordens dag den 22:a april.

Nedan följer generalsekreterarens artikel:

Det är ett avgörande år för mänskligheten, det är hög tid för djärva klimathandlingar.

Den världsomspännande forskningen är enig: för att stoppa klimatkrisen från att bli en permanent katastrof måste vi begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader Celsius.

För att åstadkomma detta måste vi nå nettonollutsläpp av växthusgaser till mitten på seklet. Länderna som utgör ungefär två tredjedelar av världens ekonomier har åtagit sig att göra detta. Det är uppmuntrande men det är viktigt att alla länder, städer, företag och finansiella institutioner går med i samarbetet och antar konkreta åtgärder för att gå mot nettonollutsläpp.

pojke som planterar gräsDet är än mer angeläget för regeringar att matcha sådana långsiktiga ambitioner med konkreta åtgärder nu när biljontals dollar samlas in för att bekämpa coronapandemin. Ger vi nytt liv åt ekonomierna har vi en chans att omforma vår framtid.

Världen har ett kraftigt ramverk för förändring: Parisavtalet, i vilket alla länder åtog sig att sätta upp nationella åtgärdsplaner för klimatet och strama åt dem vart femte år. Över fem år senare ser vi tydliga bevis på att om vi inte agerar kommer vi att förstöra vår planet. Det är dags för beslutsamhet och effektiv handling när Förenta nationerna sammankallar världens länder i Glasgow i november för COP26.

De nya nationella åtgärdsplanerna måste minska utsläppen av växthusgaser med minst 45 procent till år 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Flera har redan presenterats och visar på tydlig politisk vilja att anpassa sig till klimatförändringarnas påverkan och påskynda tillgången på förnybar energi.

Men såhär långt har dessa åtgärder bara minskat utsläppen med mindre än 1 procent. Det är verkligen en starkt lysande varningslampa för mänskligheten och planeten.

Med början under den kommande ledarkonferensen, arrangerad av USA, kommer världens regeringar under de kommande månaderna att dramatiskt behöva höja sina ambitioner – särskilt de största utsläppsländerna som till stor del orsakat krisen.

Det viktigaste steget för att komma i nivå med 1,5-gradersmålet är att fasa ut kolet från elsektorn. Om världen ska ha en chans krävs omedelbara åtgärder för att få bort det smutsigaste, mest förorenande fossila bränslet från energisektorerna. jorden

Den globala kolanvändningen måste sjunka med 80 procent fram till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Det betyder att utvecklade ekonomier måste åta sig att fasa ut kol till 2030; resterande länder till 2040. Det finns helt enkelt inga skäl att bygga nya kolkraftverk någonstans. En tredjedel av världens alla kolkraftverk är redan mer kostsamma än vad det är att investera i förnybar energi och lagring. COP26 måste signalera slutet för kolet.

I takt med att världen rör sig mot renare luft och förnybar energi är det viktigt att säkerställa en rättvis övergång. Arbetare inom de påverkade industrierna och den informella sektorn måste få stöttning när de byter arbete och omskolas. För att driva på omvandlingen måste vi också släppa lös den stora kraft som kvinnor och flickor besitter. De ska kunna delta på lika villkor inom politisk styrning och beslutsfattande.

Länder som bidragit minst till klimatförändringarna är de som drabbas värst. Om vi inte sätter fart kommer många mindre önationer helt enkelt upphöra att existera. Utvecklade länder behöver leva upp till sina löften, de behöver bidra med och samla in 100 miljarder dollar årligen genom att:

  • dubblera nuvarande nivåer av klimatfinansiering;
  • anslå hälften av all klimatfinansiering till anpassning;
  • stoppa internationell finansiering av kol; och
  • flytta subventioner från fossila bränslen till förnybar energi.

Under G7-mötet i juni har värdens rikaste länder möjlighet att ta steget och avlägga de ekonomiska löften som krävs för att lyckas vid COP26.

Samtidigt som regeringar måste leda har alla olika beslutsfattare en viktigt roll.

Jag ber alla multilaterala och nationella utvecklingsbanker att, vid COP26, ha tydliga ekonomiska ramverk på plats, för återhämtningen efter coronapandemin och för övergången till en motståndskraftig ekonomi i utvecklingsländer, och att ta hänsyn till förlamande skuldnivåer och ett enormt tryck på nationella budgetar.

Många lokala myndigheter och privata företag har åtagit sig att nå nettonollutsläpp till år 2050 och har gjort stora omstruktureringar i sina affärsplaner. Jag uppmanar alla att sätta ambitiösa mål och driva en ambitiös politik.

Jag uppmuntrar unga människor överallt att fortsätta höja sina röster för handling mot klimatförändringen, för skyddet av den biologiska mångfalden, för att få ett stopp på människans krig mot naturen och för att påskynda arbetet med att nå de globala målen.

Tiden är knapp och det återstår mycket hårt arbete framöver men det är inte läge att ge upp och hissa den vita flaggan. Förenta nationerna kommer fortsätta vifta med vår blå flagga för solidaritet och hopp. Jag uppmanar alla nationer och folk att komma samman inför denna jordens dag och de avgörande månaderna framför oss.

Relaterade artiklar

Kan vi styra vädret?

När Moder Jord tydligt uppmanar till akut handling

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19