Internationella dagen för lärare påminner om lärares bärande samhällsroll

Undervisning
Fotograf: NeONBRAND Källa: Unsplash

Lärare spelar en viktig roll för att utveckla barns kunskaper och talanger. Det är därför avgörande att lärare ges rätt förutsättningar att genomföra sin samhällsbärande uppgift.

Lärares arbete lägger grunden för framtiden. Bakom varje barn och elevs lärande och utveckling finns lärare. Den 5 oktober är den Internationella dagen för lärare. Dagens mål är att uppmärksamma och uppmuntra lärare på skolor och förskolor runtom i världen.

Många av de utmaningar som världen står inför hänger på kunskaperna hos den framtida generationen. Det ett samhälle investerar i sin lärarkår, kommer med andra ord mångfalt tillbaka. Därför är det viktigt att kämpa för att skolor och utbildning ges tillräckliga resurser så att lärare ges rätt förutsättningar att få vara just lärare.

Läraryrket har med tiden förändrats kraftigt. Ellie Jabbari, lärare i engelska och religion, har reflekterat över lärares mångsidiga uppdrag.

”Förr var lärarens betydelse som kunskapsförmedlare central, men idag är rollens betydelse mer komplex. Nu innefattar vår roll ofta att vara förebilder och vägledare. Vi ska se, höra, lyfta och stötta”.

En av huvuduppgifterna är också att problematisera ämnen som genomsyrar och påverkar vår omvärld. Lärare ska uppmuntra till samhällsengagemang och kunskapstörst, säger Jabbari.

Böcker på hög.
Fotograf: Kimberly Farmer Källa: Unsplash

Samtidens utmaningar

I en snabbföränderlig värld ställs lärare hela tiden inför nya krav och prövningar. En välkänd utmaning bland lärare är bristen på tid.

Den svenska lärarorganisationen Lärarförbundet har publicerat en lista med tips på hur lärare ska klara av sitt uppdrag långsiktigt. Bland annat finns information om stress, tidiga varningssignaler kring överbelastning och ohållbara arbetstider.

Jabbari känner igen sig i beskrivningen. Lärare får ofta jobba ”gratis” och jobb utanför ordinarie arbetstider är snarare regel än undantag, förklarar hon.

”Vi jobbar över dels för vår egen skull och för att lektionerna ska bli bra. Men främst gör vi det för eleverna”.

Även Coronapandemin har orsakat stora utmaningar. Enligt OECD kan en av konsekvenserna av skolstängningar bli att klyftan mellan rika och fattiga ökar globalt. Många bedömare förutspår också att effekterna av ”lockdowns” kan komma att beröva fler människor livet än själva Covid-19 i utvecklingsländer.

För Ellie Jabbari har effekterna av pandemin främst försvårat möjligheten att se behoven hos varje enskild elev.

”Vi tappar så mycket dynamik och interaktion på distans. När jag är i ett klassrum känner jag av stämningen och energinivån. Där kan jag anpassa arbetet snabbare och lyfta de elever som behöver extra stöd och utmana de som behöver det. Det är svårt för mig att se om elever mår bra eller dåligt på distans, där kan jag inte fånga upp dem”.

Onlinelektion.
Fotograf: Giovanni Gagliardi Källa: Unsplash

Global lärarbrist ställer nya krav

Samtidigt riskerar situationen att förvärras av den globala lärarbristen.

Globalt sett saknas mer än 2,7 miljoner lärare – en fullständigt ohållbar situation som betyder att många barn får växa upp med stora brister i sin grundläggande utbildning. I vissa länder kan en lärare undervisa omkring 100 elever samtidigt i ett och samma klassrum. År 2025 beräknas Sverige sakna mer än 65 000 behöriga lärare, en allvarlig utveckling enligt Lärarförbundet.

Ändå är det 73 år sedan som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs, där utbildning räknas som en grundläggande rättighet. Trots det saknar drygt 60 miljoner barn i världen tillgång till skolgång överhuvud taget. Räknas möjligheten att gå i högstadiet och gymnasiet in, når siffran över en kvarts miljard barn och ungdomar.

En av lösningarna som ofta lyfts, tycks ligga i högre lärarlöner och minskad arbetsbelastning. Men det är en snårig och resurskrävande väg dit.

Internationella dagen för lärare påminner oss om att vi måste värna om våra lärare och erkänna deras bärande samhällsroll. Med det sagt måste politiker och samhällsmedborgare skapa förutsättningar för att lärare ska få tid att vara just lärare.