Människorättsförsvarare lever farligt

Foto: Photo: Flickr / glennshootspeople / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

Foto: Photo: Flickr / glennshootspeople / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

11.3.2014 – ”Försvaret av rättigheter förblir en farlig aktivitet och utrymmet för det civila samhället och rättskämpar krymper i många länder”, varnar FN:s specialrapportör för människorättsförsvarare, Margaret Sekaggya.

Specialrapportören uttryckte sin djupaste oro under presentationen av hennes senaste rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter efter sex år av monitorering, rapportering och rådgivning gällande människorättsförsvarare världen över.

Fortsatta brott mot människorättsaktivister äger rum, utförda av såväl statliga som icke-statliga aktörer. Brotten sträcker sig från hot och kriminalisering till tortyr och mord.

”Jag har bevittnat utvecklingen av sofistikerade metoder för att tysta ner människorättsförsvarares röster och förhindra deras arbete, bland annat genom rättsliga och administrativa åtgärder samt missbruk av det rättsliga systemet för att kriminalisera och stigmatisera deras aktiviteter i den offentliga sfären”, sade Sekaggya.

Den oberoende experten betonar att ”utvecklingen inte bara äventyrar människorättsförsvararnas fysiska och psykiska integritet samt underminerar deras arbete – den påtvingar även ett klimat av rädsla och förtryck i hela samhället.”

”Försvarandet och kampen för de mänskliga rättigheterna är en legitim och modig aktivitet som är nödvändig för att trygga samhällens fulla åtnjutande av rättigheter.”

Sekaggya noterar även med oro de rapporter hon mottagit om människorättsaktivister som mött hotelser och hämndaktioner efter att ha kontaktat FN, dess mekanismer och representanter eller internationella organisationer för mänskliga rättigheter.

”Jag finner det djupt oroväckande att många människorättsförsvarare inte vågar presentera fall inför FN:s oberoende experter av rädsla för sin egen eller deras familjers trygghet”, sade rapportören. ”Aktivister borde även ha trygg och obehindrad tillgång till internationella människorättsorganisationer.”

Experten uppmanar stater att säkra ett lagligt, institutionellt och administrativt ramverk för människorättsförsvarare, och efterlyste rättvisa och ett slut på straffrihet för dem som begår brott mot aktivister.

”Människorättsaktivister spelar en viktig roll för bevarandet och upprätthållandet av demokrati. De säkrar även ett öppet och inklusivt samhälle i linje med principerna om rättssäkerhet och god förvaltning.”

UNRIC:s utvalda länkar:

UNRIC:s faktablad om mänskliga rättigheter
Artikel: 2013 näst värsta året för journalister