Månadens nordiska profil: Camilla Brückner, UNDP

Camilla-Bruckner

Camilla-Bruckner

Camilla Brückner, utnämnd till chef för FN:s utvecklingsprogam UNDP:s nordiska kontor i februari 2012, har 22 år av utvecklingspolitisk erfarenhet på nacken efter att ha tjänstgjort såväl för danska som internationella organisationer. Brückner arbetade tidigare som biträdande personalchef och biträdande direktör för UNDP:s exekutiva byrå. Innan det arbetade hon på det danska utrikesdepartementet i 13 års tid.

Hon har även arbetat på EU-kommissionen som nationell expert och forskare på Center for European Policy Studies.

Som chef för det nordiska kontoret baserat i FN-byn i Köpenhamn, är Brückner ansvarig för att utveckla och fördjupa partnerskapet mellan UNDP:s nordiska partners och huvudsakliga bidragsgivare. Detta innefattar politisk dialog på alla områden av UNDP:s mandat samt kommunikation och plädering med de nordiska regeringarna, det civila samhället och den privata sektorn.

Hur började du arbeta för FN?

Jag har länge varit en anhängare av det multilaterala systemet och har även arbetat inom EU. Min uppväxt i en internationell miljö har utan tvivel präglat mig i den riktningen. Jag är övertygad om att samarbete och dialog mellan stater är den rätta vägen för att upprätthålla fred och säkerhet, och fördela världens goda på ett rättvisare vis. Då jag under min tjänstgöring för det danska utrikesdepartementet fick möjligheten att stationeras på den danska FN-representationen i New York tvekade jag inte. Därav kom senare språngbrädan för att arbeta för FN och lära sig systemet inifrån. Inom en mellanstatlig organisation är det konstant en balansgång mellan motstridiga intressen, och FN är såklart inte perfekt. Men om inte FN fanns idag, borde vi uppfinna det. FN utför en otrolig mängd viktiga och livräddande operationer och uppgifter med konstant arbete för en hållbarare utveckling för alla. Det ger mig en oerhörd personlig tillfredsställelse att arbeta med något jag tror på.

Vad har varit den största utmaningen under din karriär inom FN?

FN är byggt på demokratiska principer, där alla länder har en röst och rätten att bli hörda. UNDP, som jag arbetar för, är också en mycket öppen organisation. Det är en mycket viktig grundsten, men det betyder också att systemet kan verka tungt och byråkratiskt eftersom det kan ta en lång tid att finna lösningar som är acceptabla för alla. Men i gengäld är de sedan mer varaktiga och bärande. Det kan därför krävas tålamod för att få alla ombord.

Som chef för UNDP: nordiska kontor arbetar du med tre av de fem länder som nått FN:s mål av 0,7 % av BNP i bistånd. Anser du att utvecklingsbiståndet bär frukt?

De nordiska länderna är mycket betydelsefulla partners både för att de uppråtthåller målsättningen för 0,7 %, men också för att de stöttar det multilaterala systemet och intresserar sig för vilken riktning och vilka prioriteter som skall följas. Det är ingen tvivel om att utvecklingsbistånd bär frukt – det har dokumenterats i många undersökningar, bl.a. av UNU-Wider, och i utvärderingar gjorda av oberoende evalueringsenheter. Utvecklingsbiståndet har varit en katalysator för framgång i många länder – det är också det vi försöker att berätta i vår kampanj ”Världens bästa nyheter”, som utges i samarbete mellan en grupp ideella organisationer, det danska utrikesdepartementet, FN och privata verksamheter.
Genom att stötta ett land att utvecklas via en bärande politik, sunda investeringar och god förvaltning, samt överföra goda erfarenheter från ett land till ett annat, kan utvecklingsbiståndet bidra till att skapa de rätta ramarna för stabilitet och ökade investeringar. Detta leder i sin tur till ökade tillväxt, arbeten och välfärd – som i sin tur leder till ökad fred och stabilitet med minskade flyktingströmmar och förbättrade levnadsvillkor för alla.

FN i Danmark invigde nyligen ett nytt högkvarter. Det överraskade många att Köpenhamn är ett av de största FN-centra i världen. Varför Danmark?

Köpenhamn är i dag nummer sex i storleksordning bland FN-städerna i västvärlden (på basen av antalet anställningar). Omkring 1250 personer arbetar inom FN-organisationerna, eller organisationer länkade till FN, i Danmarks FN-stad. FN-organisationerna pekar själv på de många fördelarna med en placering i Köpenhamn. Infrastrukturen, det välfungerande samhället, säkerhetsnivån och en ”central tidszon” är alla faktorer som möjliggör arbete parallellt med de primära instanserna i Afrika och mellanöstern, men även med kolleger i Asien och Amerika, under loppet av en arbetsdag. Samtidigt är läget i Köpenhamn naturligt i förhållande till de nordiska länderna, som är viktiga samarbetspartners och bidragsgivare. Det hjälper såklart även att den danska staten betalar hyran för FN-staden.
För Danmark är det i gengäld en fördel att kunna hålla fast vid täta och täckande kontaktnät till FN-systemet genom organisationernas placering i Köpenhamn. Danmarks internationella engagemang och roll som central bidragsgivare placerar FN centralt i den danska utrikes- och utvecklingspolitiken. Det är också många andra positiva sidor med FN:s närvaro i Köpenhamn: den skapar arbetsplatser, den främjar Köpenhamns image som en internationell storstad, men är även positiv för Danmarks internationella näringsliv, turismen och kulturen.