Nordens Samer firar sin nationaldag

Foto: Flickr / mortsan / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Foto: Flickr / mortsan / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

6.2.2014 – Samernas nationaldag är gemensam för alla samer och firas i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Nationaldagen har högtidlighållits i hela Sápmi sedan 1993 och firas till minnet av det första samiska landsmötet som ägde rum den 6 februari 1917 i Trondheim, i Norge.

Den internationella kritiken som riktats mot Sverige har under lång tid varit entydig. Bland annat har FN:s kommitté mot rasdiskriminering, FN-kommittén för mänskliga rättigheter och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter upprepade gånger kritiserat Sverige för att inom olika områden inte säkerställa samers lika rättigheter och möjligheter.

”Som Diskrimineringsombudsman kan jag konstatera att nuvarande samepolitik vare sig innehåller lagstiftning eller åtgärder som säkerställer samers lika rättigheter och möjligheter i Sverige. Det är viktigt att uppmärksamma detta, särskilt en dag som denna”, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

DO bedriver för tillfället ett särskilt arbete med fokus på diskriminering av samer som urfolk. Syftet med arbetet är att fortsätta utveckla kunskapen om vilka uttryck diskriminering mot samer tar sig och att identifiera vilka brister som finns i förhållande till Sveriges internationella åtaganden i såväl lagstiftningen som hur den tillämpas. DO:s arbete kommer även fokusera på arbetssätt för att motverka diskriminering och för samers lika rättigheter och möjligheter.

Efter mer än tjugo år av förhandlingar antog FN:s generalförsamling år 2007 en deklaration om urfolkens rättigheter. Representanter för världens urfolk, bland annat samerna i Norden, har deltagit aktivt i arbetet. 143 länder valde att rösta för deklarationen, 11 avstod och 4 röstade emot (Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA). De som röstade emot har dock ändrat inställning och ställer sig numera bakom deklarationen.

I samband med att deklarationen antogs gjorde Sverige en röstförklaring i vilken man dels klargjorde att de kollektiva rättigheter som finns med i deklarationen inte utgör mänskliga rättigheter, eftersom dessa bara kan vara individuella, dels uttolkade begreppet självbestämmanderätt, speciellt i relation till landrättigheter och skyldigheten att konsultera.

Samerna är att betrakta som ett urfolk i Sverige, och enligt Regeringsformen ska det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv främjas. Målet för den svenska samepolitiken är en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar samt ett ökat samiskt självbestämmande.

samiskflagga500Sverige, Norge och Finland inledde våren 2011 förhandlingar om en nordisk samekonvention. Syftet med konventionen är att bekräfta och stärka sådana rättigheter för det samiska folket att det kan bevara och utveckla sitt språk, sin kultur, sina näringar och sitt samhällsliv med minsta möjliga hinder av landgränserna.

Representanter för de tre sametingen ingår i förhandlingsdelegationerna. Utgångspunkten för förhandlingarna är det utkast till nordisk samekonvention som lades fram 2005 av en nordisk expertgrupp. Målsättningen är att förhandlingarna ska slutföras inom fem år.

UNRIC:s utvalda länkar

Samerna: ett folk, fyra länder: https://unric.org/sv/aktuellt/25987-samerna-ett-folk-fyra-laender

Västeuropas ursprungsfolk: https://unric.org/sv/aktuellt/25989-ett-folk-utan-sprak-aer-som-en-kajak-utan-skinn

Samerna ur sitt eget perpsektiv: https://unric.org/sv/aktuellt/25986-samerna-ur-sitt-eget-perspektiv