Rekordmånga kvinnor i FN.s säkerhetsråd

Foto: UN Photo/Mark Garten.

Foto: UN Photo/Mark Garten.

17.1.2014 – Under 2014 kommer minst en tredjedel av representanterna i FN:s säkerhetsråd att vara kvinnor, vilket ökar förbättringspotentialet för kvinnors deltagande i FN-systemet.

Många har spekulerat i om ökningen av kvinnor i säkerhetsrådet kommer att påverka de ämnen som tas upp. Kanske blir det en ökad fokus på säkerhetsrådets resolution 1325 gällande kvinnors deltagande i fredsprocesser? I vilket fall som helst finns det en klar önskan om att den kvinnliga representationen i FN bör öka.

Som Beijing-deklarationen från 1995 slår fast: ”Kvinnors framsteg och jämlikhet mellan män och kvinnor är en människorättsfråga, samt en förutsättning för social rättvisa och bör inte ses endast som en kvinnosaksfråga.” Det bestämdes även i Beijing att målet skulle vara en 50:50 –fördelning av kvinnor och män inom FN-systemet, och att detta mål enligt planen skulle uppnås år 2000.

Vartannat år blir förhållandet mellan andelen kvinnor och män synat för att se närmare på implementeringen av planerna från 1995. Den sista tillgängliga översikten är från 2010-2011. Det visas här att vid den sista mätningen var 40,7 % av dem som arbetade på en proffessionell och högre nivå, kvinnor. Det innebär en minimal ökning från 39,9 % under 2009. Mer intressant är det att kvinnor representeras i större antal vid högkvarteret än vid andra FN-kontor.

En undersökning år 2008 avslöjade att kvinnor fortfarande är underrepresenterade vid olika FN-organ. Det är medlemsstaterna själva som utpekar vilka representanter de vill sända till de olika FN-organen. Som ett exempel utgjorde kvinnor 41,2 % av medlemmarna av sju människorättsorgan, Om man inte räknar med kommittén för eliminering av kvinnors diskriminering (CEDAW med 95 % kvinnor) och kommittén för barns rättigheter (CRC med 50 % kvinnor), utgjorde kvinnorna bara 23 %.
Av de permanenta representanterna i FN utgjorde kvinnor 10 % i New York, 12,9 % i Genève och 19,2 % i Wien år 2008.

En ny översikt är att vänta i år och kommer att visa om det skett någon märkbar förändring i det procentuella antalet av kvinnliga representanter. Det är ett gott tecken att kvinnorna nu har ett rekordhögt antal i säkerhetsrådet, men ökade representation inom FN-systemet krävs för att Beijing-planen, som redan är 14 år efter i schemat, skall implementeras med framgång.

Källa: Norges FN-förbund, Terje Karlsen