Riv hindren, bygg broar

Photo: 2.0 Generic (CC BY 2.0)/Karvi Javi

Photo: 2.0 Generic (CC BY 2.0)/Karvi Javi

3.12.2013 – Över en miljard människor lever med någon form av handikapp eller funktionsnedsatthet. Detta betyder ungefär 15 % av världens befolkning, av vilka många hör till världens fattigaste utan tillgång till grundservice som hälsovård, utbildning, arbete eller sociala och rättsliga skyddsnät. Bland dessa människor är medellivslängden oroande låg.

För många funktinsnedsatta är situationen desperat. Runtom i världen möter handikappade människor diskriminering och sociala, ekonomiska och attitydsbundna hinder som utsesluter dem från samhället. De fråntas även rätten att medverka och bidra till samhället som jämlikar.

Idag firar FN den internationella dagen för handikappade för att belysa de dagliga utmaningar handikappade måste möta, och för att främja ett öppnare och mer välkomnande samhälle för alla människor.

Inkludering av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt område inom det nordiska samarbetet. Funktionshinderpolitiken i Norden präglas alltmer av rättighetsperspektivet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (UNCRPD). Konventionen har ratificerats av Danmark, Sverige, Norge, Färöarna och Grönland. Island, Finland och Åland planerar att göra detta inom snar framtid.

De nordiska länderna har både nationella, lokala och ad hoc-baserade samråd och expertgrupper för funktionshinderområdet. Sedan 1990-talet har länderna haft gemensamma satsningar, däribland genom ett gemensamt råd. Nordiska Handikappolitiska Rådet var namnet för detta råd mellan 1997-2012. Den 10 september 2012 bestämde Nordiska Ministerrådet att tillsätta ett nytt Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder. Den 16 juni 2013 fick det nya Rådet sitt mandat som gäller fram till 2017.

Även om de nordiska länderna uppmärksammat de handikappades rättigheter, visar nya undersökningar att förståelse och tolerans för funktionsnedsättningar sjunkit dramatiskt. 13 år sedan ansåg 2 av 3 danskar att en arbetsgivare borde anställa en funktionshindrad person, även om det betydde att någon annan inte skulle få platsen. Idag är antalet 1 av 3. Debatten och arbetet kring funktionsnedsatta och deras rättigheter bör därför fortsätta även i de nordiska länderna.

”Vi måste riva alla hinder som står i vägen för funktionsnedsatta personers inklusion och deltagande i samhället, och kämpa mot attityder som när stigma och institutionaliserar diskriminering.”
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

Länkar:

Internationella autismdagen

Internationella dagen för handikappade 2012