Rovfiske lika allvarligt hot som landrofferi, säger FN-expert

fish

fish

30.10.2012 Genève/New York – FN:s specialrapportör för rätten till mat, Olivier de Schutter, varnade idag för hotet som rovfisket utgör. Han uppmanade världens regeringar och internationella organisationer att omedelbart vidta åtgärder för att hindra världens fiskbestånd från att utarmas totalt, samt åtgärder för att skydda, upprätthålla och dela med sig av fiskeriets och havens rikedomar.

Så kallad ”Ocean-grabbing” tar sig uttryck i halvskumma, oklara avtal som skadar småskaliga fiskare och resulterar i fångster som inte rapporteras, räder på skyddade havsområden och manövrering av resurser som leder till att lokalbefolkningarna inte har tillgång till sina fiskbestånd. Rovfisket är ett lika allvarligt fenomen som ”landgrabbing”, landrofferi.

Den illegala fångsten har uppskattats till 10-28 miljoner ton, samtidigt som ungefär 7,3 miljoner ton, eller 10 % av den globala fångsten, förkastas varje år.
”Det står klart att då fisk inte längre finns i överflöd, är fiskebåtarna och –trålarna lockade att rucka på reglerna och strunta i skyddande strategier”, sade specialrapportören.

Många av världshaven fiskas av distanstrålare, noterade De Schutter, och efterlyste starkare övervakningsmekanismer för licenser och avtal (LAA eller Licens and Access Agreements). Dessa mekanismer måste övervaka och motarbeta illegala och orapporterade fångster, ta i beaktan lokala och småskaliga fiskares behov samt stärka arbetsavtalen på fiskefartygen så att dessa följer mänskliga rättigheter och förbereds i samarbete med nyckelländerna.

FN-experten uppmanade även regeringarna att ändra inställningen till den fiskerimodell de idag stöder. Han betonade att småskaliga fiskare faktiskt fångar mer fisk per bränslegallon, och även ratar mindre mängder fisk. ”Industriellt fiske i fjärran vatten kanske låter som ett mer ekonomiskt alternativ, men endast på grund av att dessa flottor lyckas erhålla enorma summor i form av subventioner samtidigt som de undviker konsekvenserna av överfiske och degraderingen av fiskbestånden. De kommande generationerna kommer att betala priset för utarmningen av våra världshav”, sade De Schutter.

Rapporten: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Annual.aspx eller http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20121030_fish_en.pdf
Sammanfattning: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Otherdocuments.aspx eller http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20121030_fish_execsummary.pdf