FN-rapport: Det haster med å nå flere tusenårsmål før utgangen av 2015

0
652


7. JULI, 2014 – Mange av delmålene innen tusenårsmålene har blitt nådd, men andre har sakket akterut. Nå er tiden inne til å gjøre en ekstra innspurt for å nå målene.

Millioner av mennesker har nå bedre liv enn de hadde for 15-20 år siden. Levevilkårene i utviklingsland har bedret seg som følge av arbeidet med å nå tusenårsmålene, ifølge en ny rapport som ble lansert av FNs generalsekretær, Ban Ki-moon i New York og av statsminister Erna Solberg i Oslo i dag.

Mange av delmålene er allerede nådd: reduksjon av fattigdom, økt tilgang til rent drikkevann, forbedring av levevilkårene for slumbeboere og kjønnslikestilling i grunnskolen. Men rapporten hevder også at mange flere mål er innen rekkevidde før utløpsdatoen i 2015. Hvis den samme trenden fortsetter, vil verden passere målsetningene for bekjempelse av malaria, tuberkulose og tilgang til behandling av HIV. Delmålet om å halvere antall mennesker som lider av sult synes også å være innen rekkevidde. Andre mål, som for eksempel tilgang til teknologi, reduksjon av tollbarrierer, gjeldslette, og økende politisk deltakelse blant kvinner viser stor fremgang.

Statsminister Solberg lanserte fremgangsrapporten om tusenårsmålene på Universitetet i Oslos internasjonale sommerskole i egenskap av sin rolle som en av lederne for en pådrivergruppe for å nå tusenårsmålene (Millennium Development Goals Advocacy Group). Hun ble utnevnt til denne rollen av FNs generalsekretær Ban Ki-moon i november i fjor.

Rapporten er basert på omfattende offisiell statistikk og gir den ferskeste oversikten over alle mål og delmål på globalt og regionalt nivå. Resultatene viser at fokusert innsats for å oppnå tusenårsmålene av nasjonale myndigheter, det internasjonale samfunnet, det sivile samfunn og privat sektor har vært med på å løfte mennesker ut av ekstrem fattigdom og gi dem anledning til å skape en bedre framtid.

«Tusenårsmålene innebar et løfte om å opprettholde prinsippene om menneskelig verdighet, likhet og rettferdighet og befri verden fra ekstrem fattigdom,» sa Ban Ki-moon. «Tusenårsmålene, med åtte mål og et sett av målbare, tidfestede delmål la grunnlaget for å takle de mest presserende utviklingsutfordringene i vår tid.»

Redder liv på mange måter

Ifølge rapporten fortsetter fremgangen med å nå tusenårsmålene. I løpet av de siste 20 årene har sannsynligheten for at et barn dør før fylte fem år blitt nesten halvert, noe som betyr at om lag 17 000 barn blir reddet hver dag. På verdensbasis ble mødredødelighet redusert med 45 prosent mellom 1990 og 2013. Antiretroviral behandling for HIV-smittede har reddet 6,6 millioner liv siden 1995, og bedre tilgang på medikamenter kan redde mange flere. Mellom 2000 og 2012 ble anslagsvis 3,3 millioner malaria-dødsfall avverget på grunn av betydelig økning i forebyggende tiltak. Siden 1995 har innsatsen for å bekjempe tuberkulose reddet rundt 22 millioner liv.

Tusenårsmålene danner grunnlag for den nye utviklingsagendaen

Tusenårsmålene er ved veis ende i slutten av 2015 og FNs medlemsland er nå i ferd med å vurdere et bredere sett utviklingsmål som verdens ledere trolig vil enes om i september neste år. Rapporten hevder at kontinuerlig fremgang i å nå tusenårsmålene er avgjørende for det som kommer i neste omgang.

«Medlemsstater er nå fullt engasjert i diskusjonen om nye ‘bærekraftige utviklingsmål’, som vil utgjøre kjernen i en universell post-2015 utviklingsagenda,» sa Ban Ki-moon. «Vår innsats for å innfri tusenårsmålene representerer et svært viktig skritt mot en stabil utvikling etter 2015.»

Men noen av tusenårsmålene, i stor grad de som er knyttet til problemer som kan forebygges ved hjelp av tilgjengelig teknologi og løsninger, er i ferd med å bli uoppnåelige innen 2015 til tross for store fremskritt. Dette gjelder redusert barne-og mødredødelighet, samt økt tilgang til sanitære fasiliteter. Rapporten oppfordrer til å fokusere og forsterke innsatsen på områdene der fremgangen har vært for langsom.

Større tilgang til toaletter er avgjørende for større MDG-suksess

Siden 1990, har 2,3 milliarder mennesker fått tilgang til rent drikkevann. Over en fjerdedel av verdens befolkning har fått tilgang til bedre sanitære fasiliteter siden 1990, men en milliard mennesker er fortsatt uten tilgang til toaletter. De aller fleste–82 prosent–av mennesker som lever under usanitære forhold bor nå i mellominntekts-land med høye innbyggerantall. Det er behov for mye større innsats og investeringer for å forbedre disse forholdene.

Raskere hjelp ved bruk av kjente løsninger må til for å hjelpe kvinner og barn

På verdensbasis døde nesten 300 000 kvinner i fjor av komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel. Mødredødelighet kan i de fleste tilfeller forebygges. Gravide kvinner i utviklingsland kontrolleres som regel av helsepersonale minst en gang i barselsperioden, men bare halvparten får de anbefalte fire svangerskapskontrollene. Helbredelige sykdommer, slik som diaré og lungebetennelse, er blant de hyppigste dødsårsakene for barn under fem år. I 2012 hadde anslagsvis 25 prosent av barn under fem år utilstrekkelig høyde for sin alder. Selv om dette er en betydelig nedgang -fra 40 prosent i 1990- lider fremdeles 162 millioner småbarn av kronisk underernæring.

Nitti prosent av barn i utviklingsland går på barneskolen. Halvparten av de 58 millionene i grunnskolealder som ikke går på skole bor i konfliktrammede områder. Barn som bor i slike områder, samt jenter fra fattige husholdninger på landsbygda og barn med nedsatt funksjonsevne, har generelt dårligere tilgang til grunnutdanning. Høye frafall i skolen er dessuten fortsatt et stort hinder for universell grunnutdanning.

Bistandsmidler når rekordhøyder, men går tilbake i de fattigste landene

Etter to år med nedgang nådde offisiell utviklingshjelp (ODA) nye høyder i 2013 med 134,8 milliarder dollar i tilskudd. Men hjelpen beveget seg bort fra de fattigste landene, som også i de fleste tilfellene er de samme som ligger lengst på etterskudd i å nå tusenårsmålene. Samtidig ble 80 prosent av varer fra utviklingsland importert tollfritt til de rike landene, og tollbarrierene har holdt seg på et rekordlavt nivå. Gjeldsbelastningen i utviklingsland har også holdt seg stabil på om lag 3 prosent av eksportinntektene, noe som representerer en nedgang på nesten 75 prosent siden 2000.

Bedre data sikrer bedre resultater

Til tross for betydelige fremskritt de siste årene, sier rapporten at pålitelig statistikk som gjør det mulig å følge utviklingen fortsatt er mangelfull i mange land. Samtidig har bedre statistisk rapportering om tusenårsmålene ført til reelle resultater. For eksempel har antall medlemsstater som har levert fremdriftsrapporter om hiv og aids økt fra 102 i 2004 til 186 i 2012. Dette har bidratt til å styrke den globale innsatsen i arbeidet med å forebygge og behandle hiv og aids. Finansiering av hiv-programmer har blitt mer enn tredoblet sammenlignet med 2004, og 9,5 millioner mennesker som lever med hiv hadde tilgang til antiretroviral behandling i 2012.

Rapporten om tusenårsmålene er en årlig vurdering av fremgangen mot målene på globalt og regionalt nivå og baserer seg på den mest omfattende, oppdaterte statistikken utarbeidet av FN og and internasjonale organer. Rapporten er produsert av FNs avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål (UN DESA). Et komplett sett av data som brukes til å forberede rapporten er tilgjengelig på mdgs.un.org

For mer informasjon, se www.un.org/millenniumgoals