COP26: Nya åtaganden når inte upp till Parisavtalet

Utsläpp
Foto: Chris Leboutillier Källa: Unsplash

Nya och uppdaterade klimatåtaganden är långt ifrån vad som behövs för att uppfylla målen i Parisavtalet. Enligt FN:s miljöprogram (UNEP) senaste Utsläppsgaprapport 2021: The Heat Is On, kommer det att ske en global temperaturökning på minst 2,7 grader.

Rapporten, som publicerats för tolfte året i rad, konstaterar att länders uppdaterade nationella bestämda bidrag (NDC) – och andra åtaganden som ännu inte noterats i en uppdaterad NDC rapport – bara minskar med 7,5 procent av förutspådda årliga utsläpp av växthusgaser till 2030, jämfört med föregående åtagandeomgång. Minskningar på 30 procent behövs för att nå den kostnadseffektivaste vägen vid 2 °C och 55 procent för 1,5 °C.

I och med FN:s stundande klimatkonferens (COP26) visar rapporten att netto-noll-löften kan göra stor skillnad.

Om de genomförs fullt ut kan dessa löften bringa den förutspådda globala temperaturökningen till 2,2°C, vilket ger hopp om att ytterligare åtgärder fortfarande kan avvärja de mest katastrofala effekterna av klimatförändringarna. Emellertid är netto-noll–löftena fortfarande vaga, och i många fall ofullständiga eller oförenliga med de flesta 2030 NDC:er.

”Klimatförändringar är inte längre ett framtida problem. Det är ett problem nu”, säger Inger Andersen, verkställande direktör för UNEP.

”För att ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C har vi åtta år på oss att nästan halvera utsläppen av växthusgaser: åtta år på oss att planera och genomföra politik och i slutändan leverera nedskärningarna. Klockan tickar högt”.

Den 30 september 2021 hade 120 länder, som representerar drygt hälften av de globala utsläppen av växthusgaser, kommunicerat nya eller uppdaterade NDC:er. Dessutom har tre G20-medlemmar tillkännagivit andra lindringslöften inför 2030.

För att ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C måste utsläppen av växthusgaser nästan halveras till 2030.

Netto-noll-löften

Neto-noll-löften – och deras effektiva genomförande – kan göra stor skillnad, finner rapportförfattarna. Nuvarande planer är dock fortsatt vaga och återspeglas inte i NDC.

Totalt 49 länder plus EU har lovat netto-noll-mål. Detta täcker över hälften av de globala inhemska utsläppen av växthusgaser, över hälften av BNP och en tredjedel av världens befolkning. Elva mål är lagfästa som täcker 12 procent av de globala utsläppen.

Utsläpp
Fotograf: Veeterzy Källa: Unsplash

Om de görs robusta och implementeras fullt ut, skulle netto-noll-mål kunna bidra till en minskning på ytterligare 0,5°C från den globala uppvärmningen. Detta skulle sänka den förutsedda temperaturökningen till 2,2°C.

Men många av de nationella klimatplanerna senarelägger åtgärder till efter 2030, vilket väcker tvivel om huruvida löften om netto-noll-utsläpp kan uppfyllas. Tolv G20-medlemmar har lovat ett mål på netto-noll, men de är fortfarande mycket tvetydiga. Åtgärder måste också göras i förväg för att det ska vara i linje med 2030-målen.

”Världen måste vakna upp till den överhängande faran vi står inför som art,” tillade Andersen.

”Nationer måste införa policyer för att uppfylla sina nya åtaganden och börja implementera dem inom några månader. De måste göra sina netto-noll-löften mer konkreta, se till att dessa åtaganden inkluderas i NDC, och åtgärder förs fram. De måste sedan få policyerna på plats för att stödja denna höjda ambition och återigen börja implementera dem snabbt”.