FN firar sin första Internationella ”Equal Pay Day”

Kvinnor som marscherar för "Equal Pay" i protesttåg
Källa: UN Women

I den nuvarande takten tar det mer än två hundra och femtio år tills kvinnor och män får lika lön. Idag, 25 år efter den fjärde världskonferensen om kvinnor i Peking, där länder runt om i världen var samlade med målet att säkerställa ”lika lön för lika arbete”. Än idag har inget land uppnått jämställdhet i löner. Även i de nordiska länderna går det långsamt att minska klyftan.

Den 18 september firar FN sin första internationella ”Equal Pay Day” för att sätta fart på att lösa löneskillnaderna mellan könen.

Lika lönedag … år 2277

På den fjärde världskonferensen den 4 till 15 september 1995, som avslutades med den historiska Beijing Platform for Action, åtog sig regeringar världen över att ”anta och genomföra lagstiftning för att garantera kvinnors och mäns rättigheter till lika lön för lika arbete eller arbete av lika värde”. Enligt World Economic Forum (WEF) Global Gender Gap Report 2020 är det inte förrän år 2277 som världens kvinnor kan förvänta sig lika lön för lika arbete.

Kvinnor som protesterar i Peking
Källa: UN Women

På en världsnivå så tjänar kvinnor 77 cent för varje dollar som män tjänar. Inom EU tjänar kvinnor 84 cent för varje euro som män tjänar och framstegen med att minska löneskillnaden är långsam. Och bevis tyder på att framsteg när det gäller att stänga löneskillnader mellan könen kan stanna eller vända på grund av COVID-19 och dess nedfall.

Men vad sägs om Norden, de mest jämlika länderna i världen?

Enligt WEF Global Gender Gap Report 2020 är Island världens mest jämställda land, följt av Norge, Finland och Sverige. Danmark, rankad som nummer 14, släpar efter sina nordiska grannar. Det är det 11:e året i rad som Island är världens ledande land när det gäller jämställdhet, men isländarna kämpar, liksom alla länder i norden, för att minska löneskillnaderna mellan könen. År 2016 fick isländska kvinnor i genomsnitt 18 procent mindre än sina manliga motsvarigheter, medan det europeiska genomsnittet var 16,2 procent.

Tillsammans för könsparitet i löner

Den 18 september är den första internationella ”Equal Pay Day” någonsin. Den kommer att innehålla prestationer och de pågående ansträngningarna som ska göras för att se till att ingen kvinna straffas ekonomiskt för att tillhålla ett särskilt kön.

Enligt FN: s generalsekreterare, António Guterres, är dagen tillfället att ta itu med de mekanismer som blockerar jämställdhet i löner.

”Vi måste fråga varför kvinnor förflyttas till lågavlönat arbete; varför yrken som är kvinnodominerade har lägre löner – inklusive jobb inom vårdsektorn; varför så många kvinnor arbetar deltid; varför kvinnor ser att deras löner minskar med moderskapet medan män med barn ofta åtnjuter en löneökning; och varför kvinnor når ett glastak i högre tjänande yrken.” Så sade generalsekreteraren i sitt meddelande på dagen och tillade att, ”lika lön är inte bara viktigt för kvinnor utan också för att bygga en värdig och rättvis värld för alla.”

Konstnärlig skildring av hur en stad ser ut utan löneklyfta
Källa: International Equal Pay Day

Lika löner bygger på FN:s åtagande för mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering, inklusive diskriminering av kvinnor och flickor. Att överbrygga löneskillnadsklyftan är avgörande för att uppnå målen för hållbar utveckling, särskilt Mål 5 om jämställdhet mellan kvinnor och män och att alla kvinnor och flickor ska bemyndigas och Mål 8,5 om att säkerställa lika lön för lika arbete.

Till minne av den internationella ”Equal Pay Day” kommer ”Equal Pay International Coalition” att vara värd för ett virtuellt globalt evenemang och en handlingsplan för att uppmuntra alla aktörer på arbetsmarknaden, beslutsfattare och det civila samhället att vidta nödvändiga steg för att säkerställa jämställdhet i lönerna enligt Pekingdeklarationen.

Nordiska vägen till Peking+25

Enligt en rapport från det Nordiska ministerrådet, som sammanfattar ländernas granskningar i Peking+25, så har Norden lyckats minska löneskillnaderna och öka kvinnors arbetskraft genom att investera i jämställdhet på arbetsmarknaden, genomföra subventionerad barnomsorg, och garantera generösa system för föräldraledighet.

Dessutom lägger Island till en lag om certifiering av lika lön där företag är skyldiga att bevisa att de uppfyller lika lönestandarder. Sverige har genomfört en handlingsplan för inkomstparitet i ett livscykelperspektiv. Norge har infört en ”gender-point” system för utbildningssektorn för att motverka yrkesmässig segregation, och alla länder har nu infört pappaledighet för att uppmuntra män att ta på sig en större andel av föräldraledigheten för att motverka de ekonomiska effekterna av ”moderskapsstraffet” som kvinnor står inför.

Ändå kvarstår löneskillnaden envist och den minskar i en alltför långsam takt.

Det är inte lätt att överbrygga löneklyftan. Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) är de stora skillnaderna i uppskattningarna av könsinparitet ett hinder för politisk handling snarare än drivkraft för förändring. Att jämföra de nordiska länderna beror således på hur man mäter löneklyftan. Det kompliceras av att mycket av de återstående löneskillnaderna bland höginkomstländer ”inte redovisas”, vilket innebär att det inte kan förklaras pga. faktorer som skillnader i utbildningsnivåer. Det grundas snarare i de bestående systematiska ojämlikheter, såsom diskriminerande anställningsmetoder och befordringsbeslut, som hindrar kvinnor från att få ledarroller och högt betalda positioner.

Att ändra dessa systemiska orättvisor kommer inte att ske över en natt, men det kan hända – och i mycket högre takt än nuvarande. På den internationella ”Equal Pay Day” uppmanas beslutsfattare, aktörer på arbetsmarknaden och det civila samhället att hjälpa till att anstränga sig i det som behövs göras för att minska löneskillnaderna mellan könen.

Gå med i kampanjen på sociala medier och dela information som finns tillgänglig här:

#EqualPayDay

Se även:

International Equal Pay Day

World Economic Forum 2020 Gender Gap Report

Video: EPIC: Achieving Equal Pay by 2030

Maktskillnader mellan män och kvinnor – Generalsekreterarens uttalande i samband med Internationella Kvinnodagen