FN: Sverige måste leva upp till barnkonventionen

Karin Beate Nøsterudnorden

Karin Beate Nøsterudnorden

4.2.2015 – FN:s barnrättskommitté har idag riktat kritik mot Sverige. Regeringen måste vidta åtgärder för att skydda och stärka barns rättigheter, anser kommittén. UNICEF Sverige uppmanar regeringen att ta kritiken på allvar och ta fram en åtgärdsplan.

Granskningen av Sverige sker vart femte år, liksom för alla länder som ratificerat, det vill säga förbundit sig att följa, barnkonventionen. Barnrättskommittén, som finns i Genève, är ingen domstol utan består av 18 experter på barnrättsfrågor från olika länder. Kommitténs uppgift är att uppmärksamma kränkningar av barns rättigheter och komma med förslag till åtgärder.

En förutsättning för att detta granskningssystem ska fungera och få effekt i praktiken är att regeringen tar kritiken på allvar. Men detta är inte alltid fallet för svensk del. Unicef uttrycker sitt bekymmer över att regeringen ofta intar en defensiv hållning och försöker hitta svar för att undkomma de krav på förbättringar som lämnas. Flera rekommendationer från kommittén har dessutom återkommit flera gånger. Unicef vill nu se att regeringen tar till sig förslagen och utgår från dem när reformer görs.

Kommittén uppmanar regeringen bland annat att:

  •     Skriva på det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt för barn.*
  •     Skydda barn mot diskriminering och se till så att de får lika tillgång till sina rättigheter oavsett bakgrund och boendekommun.
  •     Utreda barns egna asylskäl noggrant och tydliggöra detta i lagen.
  •     Skydda barn som är omhändertagna av de sociala myndigheterna mot utvisning.
  •     Ge barn verkligt inflytande och rätt att bli hörda i olika beslutsprocesser, såsom i socialtjänstens utredningar och i migrationsärenden.
  •     Stärka barnrättsperspektivet i biståndet genom barnkonsekvensanalyser.
  •     Låta barnkonventionen ha företräde framför annan lagstiftning vid en konflikt.
  •     Förebygga barnmisshandel.
  •     Garantera att barn som är frihetsberövade får sina rättigheter respekterade fullt ut.

*Tilläggsprotokollet ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet.

Källa: Unicef Sverige