GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ INTERNATIONELLA DAGEN FÖR PRESSFRIHET 3 maj 2006

Vi omges av information. I och med spridningen av så kallad ”ny media”, ny teknologi, och nya vägar att distribuera information, så har information blivit allt mera lätttillgängligt. Information har också blivit mera skiftande. Traditionell medierapportering har exempelvis fått sällskap av ”deltagande media”, såsom blogs.

I takt med att media och journalistik utvecklas, kvarstår grundläggande principer. På den internationella dagen för pressfrihet, uttalar jag återigen mitt fasta stöd för den universella rätten till yttrandefrihet. Många medlemmar inom presskåren har blivit dödade, lemlästade, fängslade, eller på andra sätt blivit måltavlor på grund av deras arbete för yttrandefriheten. Enligt den amerikanska pressorganisationen CPJ, (Committee to Protect Journalists), dödades 47 journalister 2005, och 11 har dödats hittills i år. Det är tragiskt och oacceptabelt att antalet journalister dödade i tjänst har blivit en barometer för att mäta graden av pressfrihet. Jag ber alla regeringar att på nytt bekräfta sina förpliktelser gentemot rättigheten att ”söka, mottaga och meddela information och idéer genom vilken form av media som helst, oavsett gränser,” vilket framlagts i Artikel 19 i den universella deklarationen om mänskliga rättigheter.

Samtidigt vill jag uppmana alla att utöva denna rättighet ansvarsfullt, och när möjligt, också agera proaktivt. Media har ett starkt inflytande på människors beteenden. Generalförsamlingen bekräftade också i en nylig resolution som etablerade FN:s nya råd för mänskliga rättigheter, att media har ”en viktig roll i främjandet av tolerans och respekt, samt religions- och trosfrihet.” Media skall inte vara en förmedlare av provokationer eller förnedrande budskap, eller sprida hat. Det är möjligt att utöva gott omdöme, utan att göra ingrepp på de fundamentala friheterna.

På den internationella dagen för pressfrihet, låt oss inse att nationell och global media inte enbart rapporterar om förändringar, utan är också själva skapare av förändringar. Vi bör alla vara tacksamma för det arbete som pressen genomför, och dess kreativitet. Jag känner tilltro till att både gammal och ny media är kapabelt att fortsätta sitt arbete, utan att känna hot, rädsla eller andra restriktioner.