IFAD: mer investering i jordbruksforskning behövs

Lennart Båge, chef för den internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD, efterlyser på den internationella African Green Revolution– konferensen som pågår i Oslo, mer investering i jordbruksforskning och bättre tillgång till marknader för småbönder.

 ”Vi måste stöda småbönderna i Afrika så att de kan bli entreprenörer och skapa lönsamma och produktiva samarbetsförhållanden med den privata sektorn”, sade Båge inför konferensens andra dag

”Alltför ofta anses jordbrukssektorn vara oproduktiv och olönsam. Men sanningen är, att jordbruket, och de män och kvinnor som brukar jorden, kan sörja för hela världens matproduktion, samtidigt som de tar hand om och skyddar vår globala miljö”, konstaterade Båge.

”Bönderna behöver inga allmosor eller kortsiktiga lösningar, de behöver effektiva, innovativa och hållbara investeringar”, sade Båge.

År 2003 beslöt Förenta Nationerna att utvecklingen av jordbruket skall sättas främst i den internationella kampen mot hunger och fattigdom. Ett halvt årtionde senare diskuterar världen fortfarande hur man bäst utvecklar jordbruket i Afrika. ”Världen behöver å det snaraste en grön revolution i Afrika, den afrikanska kontinenten kan leva upp till förhoppningarna, men vi har fortfarande inte lyckats ge Afrika det samordnade och sammanhållande stöd som kontinenten behöver,” tillade Båge.

African Green Revolution-konferensen i Oslo samlar regeringsrepresentanter från hela världen, utvecklingsexperter samt representanter från den privata sektorn till en två dagar lång debatt med syfte att finna hållbara lösningar som ger jordbruksproduktionen i Afrika ett uppsving. Med tanke på den pågående matkrisen samt uppskattningar om, att det globala matbehovet kommer att öka med hälften under de kommande 20 åren, är det viktigare än någonsin att öka investeringarna i jordbruk för att vi skall kunna bekämpa fattigdomen och skapa framtida ekonomisk stabilitet.

Jordbruket har flera gånger visat sig ha spela en betydande roll i kampen mot fattigdom. Jordbruksrelaterad tillväxt har, genom tiderna, påskyndat en bredare ekonomisk tillväxt, det finns exempel från 1700-talets England, 1800-talets Japan och 1900-talets Indien. Tillväxt inom jordbruket ger dessutom resultat.  Enligt rapporten ”World Development Report 2008” är jordbruksrelaterad BNP-tillväxt upp till fyra gånger så effektiv för att minska fattigdom, än tillväxt inom andra sektorer.

Nästan två miljoner människor är beroende av världens 450 miljoner småbönder för mat och utkomst. Om dessa bönder får nödvändigt stöd i form av lagstiftning och investeringar kan de själva ta sig upp ur fattigdomen och bidra till sitt lands ekonomiska tillväxt.

Jordbruksforskning är oumbärlig för att en hållbar och omfattande grön revolution skall kunna äga rum i Afrika. För att forskningen effektivt skall kunna minska fattigdomen måste den motsvara jordbrukarnas behov och fokusera på arter som klarar av sjukdomar, torka och sälta. Investeringar i jordbruksforskning, som framgångsrikt främjade den gröna revolutionen i Asien, har visat sig ge avkastning på över 40 procent. IFAD är en av de största finansiella bidragsgivarna till forskningsorganisationen Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) och IFAD satsar nu på ett utvärdera systemet och anpassa det till dagens forskningsagenda.

Bakgrund


•    Årets African Green Revolution-konferens har temat ‘An Alliance for Action’ och samlar omkring 200 deltagare, bönder, statsöverhuvuden, representanter från regeringar, frivilligorganisationer, det civila samhället och den privata sektorn. Konferensen är ett tillfälle att utveckla samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn för att öka jordbrukproduktiviteten i Afrika. Mera information om konferensen finns på adressen: http://www.africangreenrevolutionconference.com/

•    Endast tre procent av det officiella biståndet (ODA) används idag för utveckling av jordbruket och landbygden, jämfört med omkring 18 procent för trettio år sedan. Biståndsinvestering i jordbruk minskade även det i absoluta mått från den högsta nivån på omkring 8 miljarder dollar år 1984, till 3,4 miljarder dollar år 2004. Denna långvariga minskning av investering i den globala jordbrukssektorn är en betydande orsak till de strukturella problem som ligger bakom de höjda matpriserna och bristen på livsmedel som vi ser idag.

•    IFAD (International Fund for Agricultural Development) är den enda multilaterala finansiella institutionen som under se senaste fem åren har ökat resurserna för jordbrukssektorn. Organisationen har ökat sitt låne- och bidragsprogram med i medeltal lite över tio procent per år sedan 2003. Nästan 50 procent av IFAD:s pengar går till Afrika vilket gör IFAD till en av de tre största multilaterala institutionerna som investerar i jordbruk där.

•    IFAD har tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Världslivsmedelsprogrammet WFP, ingått ett samförståndsavtal med organisationen Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) med syfte att öka matproduktionen i Afrikas kornbodar. Man hoppas göra det genom att knyta samman de områden där mat produceras med områden som har behov av mat, samt genom att skapa nya möjligheter för småbönderna.

________________________________________
IFAD grundades för 30 år sedan för att bekämpa fattigdomen på landsbyggden som uppstått till följd av torka och svält i början av 1970-talet. Sedan 1978 har IFAD investerat över 10 miljarder dollar i fördelaktiga lån och bidrag vilka har förbättrat levnadsförhållandena för över 300 miljoner fattiga män och kvinnor på landsbygden. IFAD är en internationell ekonomisk institution och ett av FN:s fackorgan. Fonden är ett globalt samarbete mellan OECD, OPEC samt andra utvecklingsländer. IFAD stöder idag över 200 olika program och projekt i 81 utvecklingsländer och ett territorium.