Internationella dagen för tolerans uppmärksammas idag

Generalsekreterarens meddelande på Internationella dagen för tolerans

16 November 2007

År 1995 utsåg UNESCO den 16 november till den Internationella dagen för tolerans. Då listades hela 16 olika avtal, överenskommelser och rekommendationer som handlar om behovet för mer tolerans. De är alla fortfarande relevanta, men inte till fullo respekterade.

Krig, terrorism, brott mot mänskligheten, etnisk utrensning, diskriminering av minoriteter och invandrare samt andra missförhållanden präglar vår värld idag. Globaliseringen binder samman oss men kan också leda till ökade rädslor och att till vi vänder oss från varandra.  Vår planet står inför flera oroväckande hot och det kan göra att spänningar mellan människor ökar, och därmed även fördomsfullheten.

Vi vet hur vi kan bekämpa dessa hot. Våra bästa redskap är kulturell mångfald, arbete för en hållbar utveckling samt utbildning för tolerans och fred. Vi vet att vårt bästa skydd är ett aktivt civilt samhälle som följer med att de mänskliga rättigheterna respekteras och fria och ansvarstagande medier.

Men vi vet också att det viktigaste för att åstadkomma förändring är att alla stater undertecknar och följer internationella avtal och överenskommelser. Det är på staternas ansvar att reglerna efterföljs även om det internationella samhället också spelar en viktig roll. 

Idag kan vi påminna världens ledare om de förpliktelser och skyldigheter de har. Att tolerans är otroligt viktigt vet vi alla, men det måste betonas ännu mera. Låt oss därför på denna Internationella dag för tolerans, komma ihåg att vårt arbete börjar på nytt imorgon.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon